Ochrana osobních údajů

Společnost Aberdeen Standard Investments se zavázala chránit vaše osobní údaje.

Naše zásady ochrany osobních údajů obsahují důležité informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, s kým je můžeme sdílet a proč i vaše volby a práva v souvislosti s osobními údaji, které jste nám poskytli.  

V našich zásadách ochrany osobních údajů můžeme provádět změny, proto se občas podívejte na naše webové stránky na jejich aktualizace. Pokud dojde k důležitým změnám týkajícím se zpracování vašich osobních údajů, můžeme vás kontaktovat, abychom vás o nich informovali.

Naše pravidla používání cookies tvoří součást našich zásad ochrany osobních údajů. Když si prohlížíte naše webové stránky, používáme cookies na uchovávání informací o tom, jak tyto stránky používáte, abychom mohli zlepšovat kvalitu vám poskytovaných služeb. Informace o tom, jaké druhy cookies používáme a jak při používání našich webových stránek fungují, se dozvíte v našich pravidlech používání cookies na naší webové stránce www.aberdeenstandard.com/cookie-policy.

Kdo jsme

Jsme společnost Aberdeen Standard Investments, součást společnosti Standard Life Aberdeen plc, jedné z největších investičních společností na světě.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají společností v rámci skupiny Aberdeen Standard Investments (legálních obchodních společností spravujících produkty a služby, které nabízíme našim zákazníkům a klientům). Seznam těchto společností se nachází na naší webové stránce www.aberdeenstandard.com/legal-and-regulatory. 

Jakým způsobem nás kontaktovat

Máte-li jakékoliv otázky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo informací, které o vás shromažďujeme nebo je používáme, kontaktujte nás poštou nebo e-mailem na adrese:

FAO Data Protection Officer

Aberdeen Standard Investments
1 George Street
Edinburgh
EH2 2LL

SLA_dpoffice@aberdeenstandard.com

Informace, které shromažďujeme a používáme

Informace o vás, které shromažďujeme a používáme, zahrnují:

 • informace o tom, kdo jste, např. vaše jméno, datum narození a kontaktní údaje,
 • informace související s produktem nebo službou, kterou u nás využíváte, např. podrobnosti o vašem bankovním účtu,
 • informace o vašem kontaktu s naší společnosti, např. schůzky, telefonní hovory, e-maily nebo dopisy,
 • informace, které se shromažďují automaticky, např. prostřednictvím cookies, když navštívíte některou z naších webových stránek,
 • informace z vaší návštěvy některé z našich kanceláří, např. vizuální snímky shromážděné prostřednictvím kamerového systému (CCTV),
 • informace klasifikované jako „citlivé“ osobní údaje, např. údaje týkající se vašeho zdraví.
 • Děti od nás nemohou kupovat produkty a služby. Na základě pokynů rodiče nebo poručníka může u některých fondů být dítě jmenováno příjemcem. V těchto případech shromažďujeme omezené osobní údaje k identifikaci dítěte (jako je jeho jméno, věk, pohlaví).

V případech, kdy shromažďujeme a používáme citlivé osobní údaje, jsou tyto informace shromažďované a používané pouze tehdy, je-li to potřebné k poskytnutí produktu nebo služby, kterou požadujete, nebo abychom dodrželi naše právní povinnosti, a v případech, kdy jsme také obdrželi vás výslovný souhlas na zpracování těchto údajů.

Kde shromažďujeme vaše údaje

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat přímo od vás z několika různých zdrojů, například:

 • formulář žádosti o produkt nebo službu,
 • telefonní konverzace s námi,
 • e-maily nebo dopisy, které jste nám zaslali,
 • schůzky s některým z našich manažerů rozvoje obchodu nebo vztahových manažerů,
 • registrace na některou z našich akcí,
 • účast v průzkumech, které nám pomáhají lépe vám porozumět a zlepšovat naše produkty a služby,
 • účast v soutěži s cílem vyhrát např. lístky na sportovní zápas, který sponzorujeme.
 • naše online služby, jako jsou webové stránky, sociální média a aplikace mobilních zařízení („aplikace“). Vaše osobní údaje můžeme také shromažďovat z míst, jako jsou obchodní adresáře a jiné obchodně nebo veřejně dostupné zdroje např. na kontrolu nebo doplnění informací, které vlastníme (jako je vaše adresa), nebo s cílem získání lepších kontaktních údajů, pokud vás nejsme schopni kontaktovat přímo.
 • Pokud máte finančního poradce, informace, které shromažďujeme a používáme, nám pravděpodobně poskytl vaším jménem on.

Proč shromažďujeme a používáme vaše údaje

Vaše soukromí bereme vážně a vaše osobní údaje budeme vždy shromažďovat a používat pouze v nutných, oprávněných a zákonných případech.  Vaše údaje budeme shromažďovat a používat pouze tehdy, pokud jsme schopni splnit jednu z podmínek zákonného zpracování, které jsou stanoveny v zákonech o ochraně osobních údajů. To bude v případech, když:

 • je to nevyhnutné pro poskytnutí produktu nebo služby, které jste si vyžádali, např. pokud si přejete investovat do některého z našich fondů nebo produktů, budeme požadovat některé vaše osobní údaje, které mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, datum narození a údaje o bankovním účtu,
 • je to nevyhnutné pro splnění právních a regulačních povinností, např. poslat vám roční výkazy, informovat vás o změnách ve všeobecných obchodních podmínkách nebo za účelem odhalování a předcházení podvodů,
 • je to v oprávněných zájmech společnosti Aberdeen Standard Investments, což zahrnuje poskytnutí vhodných informací a pomoci, abyste si byli vědomi možností, které vám mohou pomoci dosáhnout prostřednictvím vašeho produktu nebo investice nejlepších výsledků; v případech, kdy potřebujeme zpracovávat vaše údaje, abychom lépe porozuměli vám a vašim potřebám a mohli vám tak posílat relevantnější sdělení o produktech, které u nás vlastníte, a k vyvíjení nových produktů a služeb. Když je zpracování v našem oprávněném zájmu, provedeme posouzení, abychom se ujistili, že takové použití vašich osobních údajů není nadbytečné, nepotřebné nebo jiným způsobem není více rušivé, než by bylo potřebné,
 • udělili jste nám svolení [souhlas] k používání vašich údajů tímto způsobem. Když například shromažďujeme a používáme vaše citlivé osobní údaje pro jistý druh přímého marketingu. 

Pokud si nepřejete, abychom shromažďovali a používali vaše osobní údaje těmito způsoby, může to znamenat, že nebudeme schopni vám poskytovat naše produkty nebo služby.

Marketing a analýza

V případech, ve kterých jste k tomu udělili svolení (nebo když jste nevznesli námitky, pokud jste měli možnost), vám budeme ze společnosti Aberdeen Standard Investments posílat informace o produktech a službách nabízených společností Aberdeen Standard Investments jako i jiných součástí společnosti Standard Life Aberdeen plc nebo našich partnerů, se kterými jsme uzavřeli smlouvy o sponzorství nebo podobné partnerské smlouvy. I když tyto materiály mohou odkazovat na třetí stranu, informace o akcích a sponzorských aktivitách vám budeme zasílat my (a nikoli třetí strana). Jedná se o třetí strany, které jsme si vybrali ke spolupráci, a o jejichž produktech a službách si myslíme, že by vás mohly zajímat a být pro vás užitečné.

Svůj souhlas můžete odvolat nebo spravovat své preference tím, že nás kontaktujete (viz část „Jakým způsobem nás kontaktovat“).

Někdy využíváme systémy, abychom dělali automatizovaná rozhodnutí na základě vašich osobních údajů, které máme k dispozici nebo které o vás můžeme shromažďovat a používat z jiných zdrojů. Tato automatizovaná rozhodnutí mohou ovlivňovat produkty, služby nebo funkce, které vám nabízíme nyní nebo v budoucnosti. Automatizovaná rozhodnutí používáme následujícími způsoby:

 • přizpůsobování produktů a služeb, např. vaším umístěním do skupiny s podobnými zákazníky s cílem rozhodnutí o produktech a službách, které vám můžeme nabídnout, abychom pomohli uspokojit vaše potřeby,
 • při vytváření a vylepšování našich online služeb, aby pomohli splňovat vaše požadavky na průběžnou pomoc a podporu.  

Informace o tom, s kým vaše údaje sdílíme, a důvody, proč můžeme sdílet vaše údaje interně a s třetími stranami, jsou uvedeny v části „Proč shromažďujeme a používáme vaše údaje“.

Vaše údaje budeme sdílet s:

 • jinými částmi skupiny Aberdeen Standard Investments a Standard Life Aberdeen plc, které nás podporují v souvislosti s produktem nebo službou, kterou vlastníte,
 • úvěrovým registrem za účelem provedení úvěrové kontroly a ověření identity,
 • vaším poradcem, pověřencem, obchodním partnerem, odborným poradcem v případech, kdy je to vyžadováno jako součást produktu nebo služby, se kterou jste u nás souhlasili,
 • společnostmi, které jsme si vybrali, aby nám pomáhaly s dodáváním produktů a služeb, jež poskytujeme vám i jiným zákazníkům, například výzkumné, konzultační nebo technologické společnosti, které nám pomáhají vylepšovat služby, které vám poskytujeme,
 • společnostmi, které nám mohou pomoci vás zkontaktovat, např. poskytovatel internetových služeb,
 • našimi regulačními orgány, včetně Úřadu pro finanční dohled a Úřadu komisaře pro informace (ICO) ve Spojeném království,
 • donucovacími orgány a jinými stanovenými orgány, které nám poskytují podporu (nebo v případech, kdy požadují informace) v souvislosti s prevencí a odhalením zločinu, a orgánem HM Revenue & Customs (HMRC) pro účely daňových hlášení v potřebných případech.

Kde se zpracovávají vaše údaje

Většina vašich údajů se zpracovává ve Spojeném království a Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Některé vaše údaje však můžeme zpracovávat my nebo třetí strany, se kterými spolupracujeme, mimo EHP, včetně zemí jako jsou Spojené státy americké, Hongkong, Singapur a Indie.

V případech, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány mimo EHP, podnikáme další kroky, abychom se ujistili, že jsou vaše údaje chráněny alespoň na stejné úrovni, jaká by se na ně vztahovala podle zákonů ochrany osobních údajů ve Spojeném království a EHP. Abychom se ujistili, že splňují všechny tyto povinnosti, uzavřeme s našimi dodavateli třetích stran právní dohody a budeme vykonávat pravidelné kontroly.

Jakým způsobem chráníme vaše údaje Informační a systémovou bezpečnost bereme velmi vážně a usilujeme se o to, abychom po celou dobu dodržovali naše povinnosti. Všechny osobní údaje, které shromažďujeme, zaznamenáváme nebo používáme jiným způsobem bez ohledu na to, zda na papíře, online nebo na jiném médiu, budou chráněny vhodným způsobem v souladu s našimi povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů. 

Vaše údaje chrání kontrolní nástroje navržené na minimalizování ztráty nebo poškození v důsledku nehody, nedbalosti nebo úmyslného konání. Naši zaměstnanci také chrání citlivé nebo důvěrné informace při uchovávání nebo přenosu údajů elektronickým způsobem a každoročně se na toto téma musí účastnit školení.

Naše bezpečnostní kontroly odpovídají průmyslovým standardům a osvědčeným postupům, poskytují prostředí pro dohled, který efektivně spravuje rizika hrozící důvěrnosti, bezúhonnosti a dostupnosti vašich osobních údajů.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Abychom vám poskytovali produkt nebo investici a splnili naše právní a regulační povinnosti, uchováváme vaše osobní údaje a kopie záznamů, které vytváříme (např. telefonáty s naší společností), dokud jste naším klientem nebo zákazníkem.

I když již s námi nejste v žádném vztahu, jsme povinni uchovávat údaje z různý právních a regulačních důvodů. Délka této doby se liší. Doby uchování pravidelně posuzujeme, abychom se ujistili, že splňují všechny zákony a nařízení.

Vaše práva

V souladu se zákony o ochraně osobních údajů mátě řadu práv, které můžete za určitých okolností uplatňovat. Tato práva jsou:

 • právo na informace o způsobu a důvodu zpracování svých osobních údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům, které se týkají vaší osoby,
 • právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,
 • právo na výmaz svých osobních údajů,
 • právo na omezení zpracovávání svých osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku vůči zpracovávání svých osobních údajů (např. profilování nebo přímý marketing),
 • právo nebýt subjektem automatizovaného rozhodování (včetně profilování), které vás výrazně nebo právně ovlivňuje.

Více informací o svých právech a jakým způsobem je uplatňovat se dozvíte kontaktováním naší společnosti (viz část „Jakým způsobem nás kontaktovat“).

Jakým způsobem podat stížnost

Vždy budeme usilovat o shromažďování, používání a ochranu vašich osobních údajů v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Pokud jste přesvědčeni, že jsme s vašimi údaji nezacházeli způsobem uvedeným v našich zásadách ochrany osobních údajů, dejte nám to neprodleně na vědomí (viz část „Jakým způsobem nás kontaktovat“ a uděláme všechno proto, abychom to napravili.

I když věříme, že všechny vaše stížnosti dokážeme vyřešit my, máte také možnost stěžovat si na vašem místním úřadě pro ochranu osobních údajů (např. ICO ve Spojeném království). Tato možnost je pro vás dostupná bez ohledu na to, jestli jste již u nás vyčerpali všechny postupy při podávání stížností.

Svůj místní úřad pro ochranu osobních údajů můžete najít na webové stránce Evropské unie:

www.ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Warning
Upozornění na rizika – Hodnota investic a příjem z nich se může snížit nebo také zvýšit a můžete získat zpět méně, než je investovaná částka. Viz také rizikové faktory v prospektu, kde jsou u individuálních fondů uvedena obecná a specifická investiční rizika.