Aksjer

Aberdeen Standard Investments forvalter et fullt utvalg av aksjestrategier som spenner over hele risiko-/avkastningsspekteret og søker å oppfylle spesifikke kundeønsker om resultater. Selv om de er ulike mht. risikotoleranse og avkastningsmål, har våre aksjeporteføljer en felles tilnærming: å konsekvent øke verdien gjennom utvelgelse av aksjer basert på fundamentale forhold samt aktiv forvaltning.

Selv om de varierer mht. risiko- og avkastningsmål, er våre disiplinerte investeringsprosesser basert på aksjeutvelgelse utgangspunkt i et nedenfra-og-opp-perspektiv.Vi har en teambasert tilnærming: Våre investeringsforvaltere jobber tett sammen med kolleger i andre aktivaklasse-team, slik at vi kan dra nytte av innsikt og kompetanse hos investorene på tvers av markeder og aktivaklasser. Våre team har en omfattende dekning av globale markeder og direkte tilgang til selskapsledelse på de aller høyeste nivåene.

Våre transparente investeringsprosesser er utviklet over flere markedssykluser. Et sterkt fokus på langsiktig verdiskaping, med fokus på å innfri kundens forventninger, står sentralt i våre investeringsmetoder. De viktigste trekkene i våre investeringsprosesser inkluderer:

 • Førstehåndsanalyse. Dette gjør oss i stand til å evaluere økonomiske trender, risikofaktorer og muligheter – ved å utnytte vårt lokale nærvær og optimalisere vår direkte kontakt med selskapsledelsen
 • Eierskap til ideene. Selv om vi har en robust, felles gjennomgang av mulige beslutninger, tar våre forvaltere det individuelle ansvaret for investeringsbeslutningene som tas
 • Forkus på risiko. Diversifisering og risikoanalyse er helt avgjørende. Vi vurderer og måler alle aspekter ved risiko i våre porteføljer – aksje, sektor og land
 • Langsiktig perspektiv. Vi søker å generere avkastning for kundene ved å ta langsiktige posisjoner vi har stor tro på, i passende investeringer
 • Ansvarlig investering– vi bygger inn ESG-analyse i vår omfattende risikovurdering av selskapene vi analyserer. Alle våre aksjestrategier tar ESG-risiko og -muligheter med i betraktningen

Vårt brede utvalg av aksjestrategier inkluderer:

 • Globale aksjer– inneholder kjernestrategier, ubegrensede, etiske og inntektsrettede strategier
 • Britiske aksjer – inneholder kjernestrategier, inntektsstrategier, ubegrensede, høy alfa- og etiske strategier
 • Europeiske aksjer– inneholder kjernestrategier, inntektsstrategier, etiske og ubegrensede strategier
 • Globale aksjer fra fremvoksende markeder– inkluderer enkeltland og panregionale porteføljer, ved hjelp av kjernestrategier, inntektsstrategier, ubegrensede strategier, strategier for forbedret diversifisering og strategier for mellomstore selskaper
 • Asia-/Stillehavsområdet utenom Japan– inkluderer enkeltlandsstrategi og regional strategi
 • Amerikanske aksjer – inneholder kjernestrategier, ubegrensede strategier og inntektsstrategier
 • Japanske aksjer– inneholder kjernestrategier, ubegrensede
 • Mindre selskaper– i alle større og fremvoksende markeder
Advarsel
Risiko advarsel & ndash; Verdien av investeringer og inntekten fra dem kan gå ned så vel som opp, og du kan komme tilbake mindre enn beløpet investert. Vennligst se risikofaktorene i prospektet for generelle og spesifikke investeringsrisiko knyttet til de enkelte fondene.