De opkomst van impact investing

Al sinds de 19e eeuw proberen allerlei ecologische en milieu-initiatieven onze planeet te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van menselijk handelen. De laatste tijd krijgt deze stroming steeds meer aandacht in de maatschappij en de politiek. Een gevolg is dat steeds meer organisaties en bedrijven in hun beleid rekening houden met zaken op het vlak van mens, milieu en maatschappij.

De wijze waarop dat gebeurt, verandert voortdurend. Daarbij valt op dat het gezichtsveld steeds breder wordt. Binnen de vastgoedsector is het bijvoorbeeld niet langer voldoende om zorgvuldig om te springen met natuurlijke hulpbronnen en te voldoen aan de officiële CO2-doelstellingen. Tegenwoordig draait het om een actieve, gerichte beleggingsstrategie die bijdraagt aan een betere wereld – en die bijdrage bovendien ook meetbaar maakt. In de financiële wereld wordt dit omschreven als impact investing. Deze beleggingsvorm heeft een dubbel doel: het nastreven van een aantrekkelijk rendement en het bijdragen aan het behalen van de duurzame doelen van de Verenigde Naties

Verschillende elementen van impact investing stroken met de visie van Aberdeen Standard Investments op vastgoedbeleggen. Als beleggers letten we uiteraard op het rendement. Maar we zijn ons ook heel goed bewust van de rol die de panden waarin we beleggen, spelen binnen de lokale gemeenschap. Het onderstaande diagram laat zien waar impact investing in dit opzicht gebruikelijk staat.

Uit de jaarlijkse enquête van Global Impact Investing Network (GIIN) blijkt dat het vermogen dat via impact investing is belegd, in 2018 verdubbelde naar $228 miljard. Vermogensbeheerders zijn nieuwe instrumenten gaan ontwikkelen om in te spelen op de sterke groei van dit marktsegment.

Aberdeen Standard Investments loopt voorop bij deze beweging. Het Global Equity Impact Fund en de Global Sustainability Trust dat zich nog in de opstartfase bevindt, hebben het beleggingsbeleid aan de hand van het GIIN-raamwerk ingestoken op het aanpakken van duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit zijn 17 duurzame doelen (Social Development Goals: SDG’s) die volgens specialisten van de Verenigde Naties in 2030 gehaald moeten worden om de aarde tot een aangename, leefbare planeet te houden. Voorbeelden hiervan zijn het bestrijden van armoede, het verbeteren van de waterkwaliteit en het tegengaan van klimaatverandering.

Uitdagingen

In het Welke impact hebben ESG-factoren op vastgoedrendementen? hebben we de link tussen ESG-integratie en financiële rendementen in de vastgoedsector onder de loep gelegd. Onze analyse wijst uit dat een beleggingsbeleid met oog voor mens, milieu en maatschappij een rendement oplevert dat in ieder geval gelijk is aan het marktgemiddelde. In de financiële wereld komen er zelfs steeds meer aanwijzingen dat ESG-integratie een goed hulpmiddel is voor het verbeteren van het risico-rendementsprofiel. Dat roept de vraag op waar de grens ligt tussen duurzaam beleggen en impact investing. Beleggers moeten er dan ook scherp opletten of fondsen en andere oplossingen ook echt het verschil maken bij duurzame ontwikkelingsdoelen, of alleen als zodanig worden aangeprezen.

Aberdeen Standard Investments heeft een ESG momentum-tool ontwikkeld. Dit gebruiken we om in kaart te brengen welke plaats vastgoedfondsen en hun onderliggende portefeuille innemen in het ESG-beleggingsspectrum. Het is een referentiekader om te zien hoeveel voortgang een fonds boekt bij het aanpakken van duurzame uitdagingen. Voorbeelden zijn klimaatverandering, sociale ongelijkheid en het uitputten van natuurlijke hulpbronnen. De tool maakt het mogelijk om te kijken waar kansen liggen om bij te dragen aan duurzame verbetering op een manier die in lijn ligt met de strategie van het fonds, de voorkeuren van de fondsbeleggers en de mogelijkheden binnen de lokale markt of gemeenschap.

‘Het is een kwestie van tijd voordat impact investing de nieuwe standaard wordt’

Dit proces is een eerste stap op de weg die ertoe leidt dat impact investing een vaste plaats krijgt in het beleggingsbeleid van al onze vastgoedfondsen. Het is overigens een kwestie van tijd voordat dit bij alle beleggingsfondsen gaat gebeuren. Dat betekent nadrukkelijk niet dat er geen plaats zou zijn voor een specifiek impact fonds. Wij ontwikkelen momenteel een vastgoedfonds dat met onze tool als kompas, heel gericht gaat bijdragen aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Het is overigens ook goed mogelijk om via indirecte vastgoedbeleggingen impact te genereren. Dat kan bijvoorbeeld via investeringen in speciale fondsen die zich richten op een specifiek marktsegment, zoals betaalbare woningen, huizen voor rolstoelgebruikers of panden die gebouwd zijn met zeer duurzame materialen.

Vooruitdenken

Een positieve impact ontstaat niet bij toeval. Het is een resultaat van een belegging die erop gericht is om een uitdaging aan te pakken op het vlak van milieu of sociale ongelijkheid. Impact investing gaat als relatief jonge beleggingsvorm nog een hele ontwikkeling doormaken. Daarbij spelen vermogensbeheerders die vanuit overtuiging deze beleggingsvorm omarmen een doorslaggevende rol. Deze partijen bieden klanten niet alleen toegang tot impact-investeringen, maar zorgen er ook voor dat hun eigen organisatie voldoet aan de eisen die ze bij het beleggingsbeleid hanteren.

Voor organisaties met de kracht en de wil om verandering in gang te zetten, is dat altijd de ultieme test. Het alternatief is het simpelweg volgen van de marktbeweging te volgen en hier en daar wat vakjes afvinken. De kans is echter groot dat die keuze weinig tot geen commercieel succes en historische erkenning gaat opleveren.

 

Lees meer over ESG beleggen

 

Lees meer over vastgoedbeleggen

RISICO-WAARSCHUWING

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en u kunt minder terugkrijgen dan het geïnvesteerde bedrag.

De opvattingen en conclusies die in deze mededeling worden geuit zijn slechts voor algemene interesse en moeten niet worden opgevat als beleggingsadvies of als een uitnodiging om een bepaald effect te kopen of verkopen.

Alle gegevens die hierin staan en aan een derde partij worden toegeschreven ("Gegevens van derde partijen") zijn (is) eigendom van (een) derde leverancier(s) (de "Eigenaar") en wordt onder licentie door Standard Life Aberdeen** gebruikt. Gegevens van derde partijen mogen niet worden gekopieerd of verspreid. Gegevens van derde partijen worden verstrekt zoals ze zijn en er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of tijdig zijn. Voor zover wettelijk toegestaan, zal noch de Eigenaar, noch Standard Life Aberdeen** of welke derde partij dan ook (inclusief iedere derde partij betrokken bij het verstrekken en/of samenstellen van Gegevens van derde partijen) aansprakelijk zijn voor Gegevens van derde partijen of voor enig gebruik van Gegevens van derde partijen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Noch de Eigenaar, noch welke derde partij dan ook, steunt, onderschrijft of promoot het fonds of product waar de Gegevens van derde partijen betrekking op hebben.

**Standard Life Aberdeen verwijst naar het relevante lid van de Standard Life Aberdeen-groep, bestaande uit Standard Life Aberdeen plc samen met haar dochterondernemingen en soms (direct of indirect) gelieerde ondernemingen.

Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren, uw klanten krijgen mogelijk minder terug dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag.