Räntebärande instrument

Vårt mål är att skapa långsiktigt värde i portföljer med hög övertygelse som utgår från information från våra egna analyser. Vi jagar inte avkastning, och vi ser förmågan att undvika förluster som viktigare för avkastningen än att kunna identifiera vinnare.

  • Heltäckande uppsättning funktioner som täcker in ett antal strategier – indexinriktade, riskrelaterade och baserade på absolut avkastning
  • Vi har en egen modell för kreditanalyser som används för att undvika förlorare och identifiera vinnare
  • Global räckvidd med erfarna team över hela världen
  • Säkerhetsfokus på värde i förhållande till grundläggande kvalitet
  • Betoning på riskanalys för att minska förluster
  • Vår långvariga närvaro i Asien ger kunskap om tillväxtmarknader

Fokus på möjligheter

Totalavkastande obligationer

Även om obligationer framförallt är värdefulla för investerare tack vare sin avkastning fokuserar obligationsstrategier för total avkastning inte bara på detta, utan också på den ökning av kapitalvärdet som investeringar i väl valda obligationer kan innebära. Strategierna kan utforska möjligheter på nischade marknader och investera i utländska obligationer i lokal valuta.

Totalavkastande obligationsstrategier kan också förskjuta obligationers löptid och ta positioner som täcker in flera avkastningskurvor. På så sätt kan de erbjuda skydd mot stigande räntor, fallande valutakurser och volatilitet på de stora räntemarknaderna.

Funds In Focus Factsheet KIID
Standard Life Investments - Total Return Credit Fund
 
 
 

Kredit

Företagsobligationer erbjuder ett brett utbud av investeringsmöjligheter. Kreditvärdiga företagsobligationer ger högre avkastning än statsobligationer och möjliggör därmed ett bättre intäktsflöde. Samtidigt erbjuder de hög stabilitet och liten risk för betalningsinställelse. Om investerare tar hänsyn till hela kreditkvalitetsspektrumet kan de också ta högre risker genom att inkludera obligationer med hög avkastning i portföljen.

Funds Factsheet KIID
Standard Life Investments - Global Corporate Bond Fund
 
 
Standard Life Investments - European Corporate Bond Fund
 
 

Ansvarsfull förvaltning och ESG

Vår investeringsstrategi har ett integrerat ramverk för frågor om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Medvetenhet om ESG-faktorer innebär att vi tar hänsyn till de ekonomiska risker och anseenderisker som är kopplade till företagen vi investerar i. Av den här anledningen är ESG-engagemang inte en kostnad, utan snarare en metod som kan lyfta investeringens resultat. Vi anser att vi bör agera som ansvarsfulla förvaltare av kundernas tillgångar och sträva efter att se till att våra investeringsbeslut påverkar samhället i positiv riktning, precis som det ekonomiska resultatet.

Funds Factsheet KIID
Standard Life Investments
European Corporate Bond Sustainable and Reponsible Invesment
 
 

Tillväxtmarknadsskulder

Tillväxtmarknadsskulder erbjuder investerare en viktig källa till diversifiering och är dessutom en attraktiv tillgångsklass i sig. Ekonomierna i tillväxtländer fortsätter växa snabbare än i den utvecklade världen och tillväxtländernas bytesbalans förbättras. Samtidigt har deras kreditkvalitet tagit ett kliv uppåt och i dag är standardkomponenterna i ett tillväxtmarknadsobligationsindex kreditvärdiga.

Tillväxtmarknadsobligationer utställda i lokal valuta snarare än hårdvaluta (vanligtvis US-dollar) erbjuder extra diversifieringsfördelar, eftersom de är mindre exponerade mot rörelser i den amerikanska räntan. I stället reagerar de på förhållandena i sina egna länder.

Funds Reasons why Factsheet KIID
Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund
 
 
 
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bonds Fund
 
 
Rangées d'étals de marché

Djupare diversifiering

Bredda din exponering med rätt perspektiv.

Läs mer
Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.