Aktier

Aktiemarknaderna fortsätter att erbjuda en betydande tillväxt- och inkomstpotential för långsiktiga investerare, vilket gör det möjligt för dem att ta del av utvecklingen av såväl utvecklade som tillväxtmarknader.

Som ledande aktiva aktieinvesterare tror vi att grundläggande företagsanalyser driver resultat. Vi fokuserar våra globala resurser på att få en djup förståelse för enskilda företag och de sektorer de är verksamma i, bygga portföljer med hög övertygelse som ger investerare direkt tillgång till våra bästa idéer.

Beaktanden avseende frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrnings (ESG) utgör basen för all vår investeringsverksamhet. Genom att aktivt engagera oss i företag inom ESG-frågor och fullt integrera dessa insikter i våra analyser och vårt beslutsfattande, strävar vi efter att förbättra avkastningen och minska risken.

Viktiga fördelar

Lokal närvaro – global insikt

Aberdeen Standard Investments har en lång historia inom förvaltning av aktieportföljer över flera marknadscykler. Vi förvaltar nu mer än £144,2 miljarder /$190,4 miljarder* genom kunders aktiemandat.

Vi upprätthåller en djup lokal närvaro i marknaderna. Våra 149 anställda inom aktieinvestering täcker cirka 3 000 aktier globalt och deltar i cirka 7 500 företagsmöten om året. Insikterna delas och går igenom stringent peer-review, inom och mellan olika team, så endast de som vi anser utgör de starkaste investeringsmöjligheterna inkluderas i kundportföljerna.

Fokus på kundernas mål

Vårt disciplinerade researchdrivna tillvägagångssätt tillämpas för att möta olika kundmål – från "högaktiva" portföljer som syftar till att leverera långsiktig överavkastning till inkomststrategier som riktar sig till premiumavkastning och värderingsbaserade strategier som är utformade för att möta specifika investeringsmål med avseende på etiska, sociala och ”impact investing”-frågor.

*Källa: Aberdeen Standard Investments. Per den 30.06.2018

Fonder i fokus