Ansvarsfull förvaltning och ESG

ESG-faktorerna (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) är inbäddade i vår övergripande investeringsprocess, men vi erbjuder även kunder skräddarsydda ESG-lösningar för att uppfylla specifika investeringsbehov. Det finns flera grundläggande principer som genomsyrar vårt engagemang och våra processer.

De viktigaste aspekterna av ansvarsfull förvaltning och ESG är bland annat:

  • Strategi och förvaltning – våra analytiker tillbringar mycket tid med ledningsgrupperna på de företag vi investerar i. Det kan handla om enskilda möten eller deltagande i viktiga bolagsstämmor.
  • ESG – de företag vi investerar i lägger stor vikt vid frågor som rör bolagsstyrning och helhetssynen på riskhantering för att säkerställa efterlevnad av alla lagar och regler och främja rätt uppförande i alla sammanhang. Vi har nolltolerans mot mutor och korruption.
  • Företagskultur – vi söker efter ambitiösa företag som ”gör rätt” gentemot sina anställda, kunder och aktieägare. Vi förväntar oss att hela organisationen präglas av en vilja att främja äkta laganda.
  • Människor och mångfald – de företag vi investerar i lägger stor vikt vid mångfald och hur inkluderande arbetsmiljön är, har en genomtänkt syn på utbildning och utveckling samt en rättvis och transparent ersättningspolicy.
  • Kunden i fokus – vi anser att företag som sätter kunderna i främsta rummet har större möjligheter att leverera bättre resultat på lång sikt. Detta innebär att skapa produkter och tjänster av hög kvalitet, samtidigt som man är transparent, tillämpar bra affärsmetoder och behandlar kundernas information på ett säkert sätt.
  • Leverans till aktieägare – vi förväntar oss att de företag vi investerar i skapar värde, inte bara för aktieägarna utan för alla intressenter: kunder, medarbetare och leverantörer.
Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.