ผลตอบแทนกองทุนตามสมาคมฯ 1

ประกาศสำคัญ

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

ประเภท: 1. กองทุนรวมตราสารทุน

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 6.03% 21.85% 13.46% -5.52% 0.09% 5.26% 6.35% 10.46%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 9.37% 34.52% 24.62% -0.77% 5.64% 7.22% 10.72% 7.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.66% 1.02% 15.66% 20.15% 16.32% 15.28% 0.67% 25.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.73% 1.14% 16.79% 21.35% 17.27% 16.50% 0.82% 27.06%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 6.13% 22.21% 12.96% -6.79% -1.65% 2.98% 5.93% 4.81%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 9.37% 34.52% 24.62% -0.77% 5.01% 6.90% 10.72% 10.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.65% 0.96% 14.62% 20.13% 16.09% 13.39% 0.64% 14.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.73% 1.14% 16.79% 21.35% 17.13% 16.43% 0.82% 20.18%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 7.38% 24.30% 32.01% -3.82% 1.41% 7.85% 11.47% 10.24%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 9.37% 34.52% 24.62% -0.77% 5.64% 7.22% 10.72% 9.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.62% 0.88% 13.31% 19.34% 15.75% 15.25% 0.66% 16.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.73% 1.14% 16.79% 21.35% 17.27% 16.50% 0.82% 19.73%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 6.07% 22.24% 12.39% -5.71% 0.22% 4.91% 6.40% 8.55%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 9.37% 34.52% 24.62% -0.77% 5.64% 7.22% 10.72% 8.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.68% 1.06% 16.06% 20.14% 16.32% 15.50% 0.70% 17.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.73% 1.14% 16.79% 21.35% 17.27% 16.50% 0.82% 19.23%

ประเภท: 2. กองทุนรวมผสม

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 3.53% 14.53% 9.70% -2.79% 0.87% 4.26% 3.64% 8.84%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 5.29% 20.97% 15.34% 0.94% 4.29% 5.55% 6.14% 8.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.46% 0.71% 10.44% 13.19% 10.74% 10.20% 0.47% 11.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.48% 0.74% 10.88% 13.88% 11.21% 10.81% 0.54% 11.56%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 0.78% 6.96% 3.90% -0.41% 1.05% 4.91% 0.73% 7.44%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 1.87% 10.27% 7.62% 2.03% 4.01% 5.41% 2.31% 6.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.27% 0.40% 5.79% 7.32% 5.99% 7.11% 0.27% 10.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.27% 0.41% 5.86% 7.77% 6.27% 7.50% 0.30% 9.85%

ประเภท: 3. กองทุนรวมตราสารหนี้

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 -0.03% 0.29% 0.50% 1.37% 1.25% n/a -0.09% 1.74%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.10% 0.45% 0.76% 1.71% 1.67% n/a 0.11% 2.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.02% 0.02% 0.28% 0.54% 0.47% n/a 0.02% 0.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.02% 0.01% 0.21% 0.46% 0.40% n/a 0.02% 0.46%

ประเภท: 4. กองทุนรวมตลาดเงิน

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 -0.04% -0.05% -0.05% 0.67% 0.78% 1.36% -0.08% 1.48%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.10% 0.23% 0.46% 1.19% 1.21% 1.32% 0.10% 1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.00% 0.00% 0.04% 0.17% 0.14% 0.23% 0.00% 0.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.00% 0.00% 0.04% 0.17% 0.15% 0.13% 0.00% 0.15%

ประเภท: 5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 -1.13% 7.42% 19.84% 2.75% 3.18% n/a -4.69% 5.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 3.24% 14.88% 26.34% 5.59% 7.57% n/a 3.85% 8.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.99% 1.11% 16.29% 14.23% 12.01% n/a 0.98% 12.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.93% 0.86% 14.66% 12.29% 10.44% n/a 0.88% 11.32%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 12.90% 25.33% 34.34% 9.20% 7.53% 5.63% 12.85% 3.36%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 15.55% 29.23% 40.64% 14.23% 12.06% 10.97% 14.38% 6.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.68% 0.72% 13.90% 14.33% 11.77% 11.51% 0.70% 14.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.65% 0.73% 15.26% 15.83% 12.95% 12.23% 0.75% 14.44%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 4.17% 23.18% 45.88% 9.36% 9.86% 5.48% 7.69% 6.39%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 6.21% 22.85% 43.46% 9.58% 11.49% 6.83% 9.78% 7.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.90% 0.96% 15.77% 15.43% 12.71% 12.79% 0.99% 16.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.84% 0.90% 15.33% 15.18% 12.61% 13.69% 0.97% 18.19%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.33%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 2.87% 24.58% 52.21% 8.50% 7.55% 4.11% 7.36% 4.75%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 5.88% 22.94% 43.73% 7.47% 10.36% 4.37% 9.13% 4.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.99% 0.99% 17.06% 17.65% 14.77% 14.62% 1.03% 17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.85% 0.91% 15.18% 15.72% 13.17% 14.40% 0.96% 18.57%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 -0.99% 13.54% 44.16% 12.55% 12.14% 5.97% 7.03% 6.73%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 -1.32% 8.97% 30.55% 7.95% 12.67% 8.11% 5.65% 7.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 1.47% 1.36% 22.12% 17.53% 14.51% 14.09% 1.45% 13.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 1.29% 1.23% 20.40% 17.12% 14.75% 16.92% 1.31% 16.46%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 2.20% 8.05% 17.94% 3.39% 4.12% n/a 2.33% 4.59%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 5.75% 11.34% 24.36% 3.54% 3.69% n/a 4.77% 3.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.16% 0.22% 5.83% 11.08% 8.74% n/a 0.22% 7.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.31% 0.33% 7.32% 10.25% 8.47% n/a 0.30% 9.18%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 10.96% 21.54% 31.12% 10.85% 8.59% 5.26% 7.19% 1.23%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 15.85% 34.25% 40.75% 6.58% 7.07% 5.77% 13.15% 3.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.80% 0.89% 16.45% 14.82% 12.61% 13.02% 0.79% 17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.67% 0.82% 17.66% 16.50% 14.07% 14.24% 0.70% 17.42%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 15.82% 36.80% 52.01% 15.64% 11.12% n/a 19.89% 10.48%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 13.64% 47.56% 64.36% 14.88% 13.94% n/a 22.01% 11.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 1.31% 1.21% 22.50% 21.52% 19.18% n/a 1.30% 19.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 1.60% 1.48% 26.63% 24.04% 20.73% n/a 1.56% 21.18%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 16.37% 25.77% 32.20% 14.45% 11.10% 10.46% 16.26% 11.08%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 16.13% 28.06% 40.32% 18.13% 14.81% 14.72% 17.91% 15.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.83% 0.90% 17.41% 16.21% 13.69% 13.03% 0.90% 12.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.93% 0.88% 17.65% 16.12% 13.49% 12.89% 0.93% 12.71%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 7.30% 18.25% 33.61% 3.31% 5.25% 5.69% 3.56% 6.26%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 11.02% 24.28% 45.44% 7.09% 8.45% 4.91% 8.70% 5.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 1.08% 1.04% 17.71% 20.11% 17.32% 17.44% 1.13% 17.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 1.20% 1.12% 18.81% 23.24% 19.69% 20.54% 1.25% 20.48%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 -1.47% 4.42% 17.47% 1.34% 3.00% 3.96% -2.39% 4.33%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 2.64% 3.13% 11.71% 4.89% 2.78% 6.14% 1.44% 5.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.36% 0.34% 6.22% 13.62% 11.16% 9.67% 0.32% 10.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.29% 0.34% 5.90% 8.88% 7.63% 6.87% 0.29% 8.17%

ประเภท: 6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 6.05% 23.29% 13.58% -5.80% 0.33% 5.24% 6.60% 9.07%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 9.37% 34.52% 24.62% -0.77% 5.64% 7.22% 10.72% 9.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.68% 1.08% 16.26% 20.62% 16.71% 15.68% 0.69% 17.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.73% 1.14% 16.79% 21.35% 17.27% 16.50% 0.82% 19.52%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 4.53% 15.77% 9.30% -3.26% n/a n/a 4.37% 0.21%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 6.46% 23.35% 17.18% 0.44% n/a n/a 7.38% 4.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.48% 0.74% 11.04% 14.32% n/a n/a 0.49% 12.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.51% 0.80% 11.73% 14.80% n/a n/a 0.57% 12.55%

ประเภท: 7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 4.17% 23.00% 45.44% 9.25% 9.74% n/a 7.63% 6.87%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 6.21% 22.85% 43.46% 9.58% 11.49% n/a 9.78% 9.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.90% 0.95% 15.69% 15.39% 12.68% n/a 0.99% 12.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.84% 0.90% 15.33% 15.18% 12.61% n/a 0.97% 12.66%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 6.03% 22.88% 14.31% -5.38% 0.16% 5.43% 6.60% 11.99%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 9.37% 34.52% 24.62% -0.77% 5.64% 7.22% 10.72% 12.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.66% 1.05% 15.92% 20.24% 16.39% 15.38% 0.69% 17.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.73% 1.14% 16.79% 21.35% 17.27% 16.50% 0.82% 20.04%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 -0.02% -0.02% -0.08% 0.58% 0.63% 1.19% -0.09% 1.27%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.10% 0.23% 0.46% 1.19% 0.68% 2.40% 0.10% 2.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.00% 0.00% 0.06% 0.18% 0.15% 0.25% 0.00% 1.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.00% 0.00% 0.04% 0.17% 0.88% 1.47% 0.00% 2.49%

ประเภท: 8 - กองทุนรวมเพื่อการออม

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 6.09% 23.32% n/a n/a n/a n/a 6.78% 5.66%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 9.37% 34.52% n/a n/a n/a n/a 10.72% 17.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.68% 1.06% n/a n/a n/a n/a 0.69% 0.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.73% 1.14% n/a n/a n/a n/a 0.82% 1.04%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 6.10% 23.35% n/a n/a n/a n/a 6.80% 5.73%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 9.37% 34.52% n/a n/a n/a n/a 10.72% 17.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.68% 1.06% n/a n/a n/a n/a 0.69% 0.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.73% 1.14% n/a n/a n/a n/a 0.82% 1.04%

ประเภท: 9 - กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 0.87% 7.03% 4.22% n/a n/a n/a 1.04% -1.55%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 1.91% 10.35% 7.82% n/a n/a n/a 2.36% 1.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.27% 0.39% 5.54% n/a n/a n/a 0.27% 7.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.27% 0.41% 5.86% n/a n/a n/a 0.30% 8.16%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 0.01% 0.04% 0.12% n/a n/a n/a -0.01% 0.50%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.10% 0.23% 0.47% n/a n/a n/a 0.10% 0.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.00% 0.00% 0.04% n/a n/a n/a 0.00% 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.00% 0.00% 0.04% n/a n/a n/a 0.00% 0.08%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2564 0.02% 0.39% 0.79% n/a n/a n/a -0.02% 1.39%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.17% 0.57% 1.00% n/a n/a n/a 0.19% 1.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2564 0.02% 0.02% 0.25% n/a n/a n/a 0.02% 0.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2564 0.02% 0.01% 0.21% n/a n/a n/a 0.02% 0.40%

1. กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ SET TRI และก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ 80% ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตร รัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 2% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่ มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


2. กองทุนรวมผสม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

เกณฑ์มาตรฐาน: 65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5%

ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50% ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

เกณฑ์มาตรฐาน: 35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50%, ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%


3. กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น

เเกณฑ์มาตรฐาน: 40% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 40% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 20% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไปอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 คือ 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและ 10% ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน BBB+ up 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 คือ 45% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 10% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไปอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


4. กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยถ่วงน้ำหนักในสัดส่วนที่เท่ากัน


5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

กองทุนเปิดยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี S&P 500 TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI China All Shares TR Index
หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ตัวชี้วัดของกองทุนคือดัชนี MSCI Zhong Hua TR index

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI GD) เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย JP Morgan เพื่อใช้ในการติดตามผลตอบแทนโดยรวมของตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ซึ่งออกในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี FTSE World Europe TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Emerging Markets TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI India TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Japan TR
หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือดัชนี Topix 1st Section TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI World Free TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: Russell 2000 TR


6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

เกณฑ์มาตรฐาน: 70% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 30% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 70% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐาน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ค่าเฉลี่ยในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่าง ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ


9. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: 40% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 40% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 20% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB+ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 คือ 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 10% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB+ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: 35% SET TRI, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย