ผลตอบแทนกองทุนตามสมาคมฯ 1

ประกาศสำคัญ

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

ประเภท: 1. กองทุนรวมตราสารทุน

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 -3.09% -9.34% 0.57% 1.84% 0.45% 10.64% 0.57% 11.54%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 -3.04% -7.52% 4.27% 3.99% 4.33% 11.81% 4.27% 7.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.53% 0.60% 8.54% 9.71% 9.12% 12.77% 8.54% 24.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.61% 0.63% 9.07% 10.65% 10.83% 14.31% 9.07% 26.96%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 -4.10% -9.13% -0.21% -0.62% -0.68% 7.03% -0.21% 6.05%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 -3.04% -7.52% 4.27% 2.96% 3.71% 11.48% 4.27% 10.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.49% 0.55% 7.86% 9.34% 8.16% 9.71% 7.86% 11.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.61% 0.63% 9.07% 10.25% 10.60% 14.24% 9.07% 19.07%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 -5.31% -11.91% -4.83% -2.71% -0.17% 12.14% -4.83% 10.50%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 -3.04% -7.52% 4.27% 3.99% 4.33% 11.81% 4.27% 10.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.52% 0.56% 8.22% 10.18% 9.17% 13.43% 8.22% 15.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.61% 0.63% 9.07% 10.65% 10.83% 14.31% 9.07% 18.69%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 -2.83% -9.21% 0.92% 2.25% 0.68% 10.41% 0.92% 9.98%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 -3.04% -7.52% 4.27% 3.99% 4.33% 11.81% 4.27% 9.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.54% 0.61% 8.68% 9.66% 9.23% 13.17% 8.68% 15.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.61% 0.63% 9.07% 10.65% 10.83% 14.31% 9.07% 18.21%

ประเภท: 2. กองทุนรวมผสม

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 -2.15% -5.22% 1.98% 2.20% 1.17% 7.84% 1.98% 9.86%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 -1.95% -3.16% 6.82% 4.57% 4.29% 8.00% 6.82% 8.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.34% 0.38% 5.53% 6.61% 6.22% 8.75% 5.53% 10.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.39% 0.47% 9.69% 7.01% 7.15% 9.39% 9.69% 10.79%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 -1.33% -1.03% 3.95% 2.68% 1.82% 8.35% 3.95% 8.24%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 -1.04% 0.66% 8.50% 4.83% 4.44% 8.08% 8.50% 7.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.17% 0.21% 3.01% 3.54% 3.53% 7.25% 3.01% 10.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.21% 0.44% 14.28% 4.06% 4.17% 7.70% 14.28% 9.80%

ประเภท: 3. กองทุนรวมตราสารหนี้

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 0.46% 1.38% 2.22% 1.52% 1.51% n/a 2.22% 1.87%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.57% 1.53% 2.61% 1.99% 2.03% n/a 2.61% 2.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.02% 0.03% 0.36% 0.41% 0.42% n/a 0.36% 0.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.01% 0.11% 4.68% 0.36% 0.38% n/a 4.68% 0.43%

ประเภท: 4. กองทุนรวมตลาดเงิน

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 0.23% 0.59% 1.19% 1.02% 1.05% 1.50% 1.19% 1.62%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.39% 0.88% 1.70% 1.50% 1.28% 1.34% 1.70% 1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.00% 0.00% 0.07% 0.08% 0.08% 0.19% 0.07% 0.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.00% 0.06% 3.07% 0.10% 0.11% 0.12% 3.07% 0.14%

ประเภท: 5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 4.86% 9.00% 10.89% -1.11% 3.03% n/a 10.89% 3.62%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 5.04% 8.27% 10.88% 3.62% 6.81% n/a 10.88% 6.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.52% 0.61% 11.95% 11.02% 12.10% n/a 11.95% 11.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.50% 0.63% 14.37% 9.11% 10.84% n/a 14.37% 10.75%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 7.55% 5.83% 13.23% 2.99% 1.63% 3.87% 13.23% 1.96%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 6.47% 6.84% 18.89% 6.65% 7.19% 8.87% 18.89% 5.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.57% 0.64% 9.96% 9.92% 10.62% 11.34% 9.96% 14.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.52% 0.79% 24.55% 10.18% 10.93% 11.73% 24.55% 13.86%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 7.50% 2.87% 9.76% 4.58% 1.87% 4.11% 9.76% 4.78%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 9.16% 4.63% 11.12% 6.07% 4.86% 5.17% 11.12% 5.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.67% 0.73% 11.21% 10.95% 11.93% 12.07% 11.21% 16.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.65% 1.03% 26.69% 11.17% 12.32% 13.65% 26.69% 18.27%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 7.60% 2.68% 9.12% 1.61% 1.52% 2.70% 9.12% 2.82%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 10.26% 5.42% 10.32% 5.71% 4.20% 3.07% 10.32% 2.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.69% 0.74% 11.88% 11.97% 12.85% 13.45% 11.88% 16.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.61% 1.02% 25.38% 11.61% 12.92% 14.13% 25.38% 18.61%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 6.68% 2.12% 14.56% 6.20% 4.03% 3.74% 14.56% 4.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 11.59% 4.11% 12.60% 8.32% 5.97% 5.55% 12.60% 5.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.82% 0.89% 15.44% 13.74% 14.47% 13.28% 15.44% 13.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.86% 1.49% 39.33% 15.58% 17.40% 16.75% 39.33% 16.61%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 2.14% 3.33% 8.83% 3.42% 4.66% n/a 8.83% 4.62%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 2.53% -0.63% 0.29% 0.68% 1.10% n/a 0.29% 0.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.12% 0.17% 2.95% 2.96% 3.65% n/a 2.95% 3.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.26% 0.54% 13.37% 5.75% 7.66% n/a 13.37% 7.62%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 8.18% 4.50% 21.89% 6.61% 3.30% 3.71% 21.89% -0.48%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 6.58% 4.69% 14.85% 4.16% 3.71% 4.62% 14.85% 1.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.62% 0.71% 11.17% 10.93% 11.64% 13.59% 11.17% 17.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.72% 0.98% 25.34% 10.68% 11.51% 14.52% 25.34% 17.03%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 4.76% 6.13% 15.18% -1.15% n/a n/a 15.18% 3.83%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 8.13% 6.38% 17.18% 2.23% n/a n/a 17.18% 5.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.66% 0.88% 15.21% 16.00% n/a n/a 15.21% 16.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.75% 1.25% 31.36% 15.93% n/a n/a 31.36% 17.79%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 6.51% 6.77% 19.05% 5.92% 4.96% n/a 19.05% 9.38%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 7.92% 9.50% 22.38% 8.61% 9.41% n/a 22.38% 13.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.60% 0.76% 12.44% 11.45% 12.32% n/a 12.44% 11.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.64% 0.95% 30.73% 11.05% 12.18% n/a 30.73% 11.57%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 0.67% -0.98% -2.41% 3.49% 2.60% n/a -2.41% 5.39%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 4.30% -1.38% 0.40% 5.36% 3.56% n/a 0.40% 3.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.60% 0.91% 13.38% 15.02% 15.93% n/a 13.38% 16.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.68% 1.01% 20.11% 15.61% 16.08% n/a 20.11% 18.78%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 1.75% 2.19% 11.11% 3.58% 3.78% 4.73% 11.11% 4.82%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 -0.04% 1.15% 6.00% 0.58% 4.33% 5.78% 6.00% 6.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.21% 0.23% 4.09% 5.50% 6.80% 7.03% 4.09% 9.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.21% 0.33% 14.89% 4.97% 5.21% 5.57% 14.89% 7.61%

ประเภท: 6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 -2.87% -9.43% 0.63% 2.32% 0.87% 10.75% 0.63% 10.60%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 -3.04% -7.52% 4.27% 3.99% 4.33% 11.81% 4.27% 10.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.55% 0.62% 8.77% 9.97% 9.36% 13.25% 8.77% 16.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.61% 0.63% 9.07% 10.65% 10.83% 14.31% 9.07% 18.50%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 -2.38% -6.30% 0.71% 1.05% n/a n/a 0.71% 1.42%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 -1.90% -4.69% 4.07% 3.57% n/a n/a 4.07% 4.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.34% 0.39% 5.70% 6.68% n/a n/a 5.70% 6.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.43% 0.45% 6.66% 7.44% n/a n/a 6.66% 7.41%

ประเภท: 7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 7.34% 2.74% 9.75% 4.54% 1.86% n/a 9.75% 4.14%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 9.16% 4.63% 11.12% 6.07% 4.86% n/a 11.12% 7.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.66% 0.72% 11.15% 10.90% 11.86% n/a 11.15% 11.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.65% 1.03% 26.69% 11.17% 12.32% n/a 26.69% 11.70%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 -3.09% -9.35% 0.58% 1.69% 0.31% 10.78% 0.58% 13.50%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 -3.04% -7.52% 4.27% 3.99% 4.33% 11.81% 4.27% 13.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.54% 0.61% 8.59% 9.80% 9.18% 12.89% 8.59% 15.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.61% 0.63% 9.07% 10.65% 10.83% 14.31% 9.07% 19.20%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 0.22% 0.58% 1.06% 0.83% 0.83% 1.24% 1.06% 1.36%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.39% 0.88% 1.70% 1.50% 1.86% 2.72% 1.70% 2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.00% 0.01% 0.09% 0.10% 0.09% 0.22% 0.09% 1.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.00% 0.06% 3.07% 0.10% 1.38% 1.59% 3.07% 2.58%

ประเภท: 8 - กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 -1.29% n/a n/a n/a n/a n/a n/a -0.95%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 -1.33% n/a n/a n/a n/a n/a n/a -0.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.17% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.22% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.23%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 0.28% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.42%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.39% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.00% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.00% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ธ.ค.2562 0.50% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.72%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.37% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ธ.ค.2562 0.02% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ธ.ค.2562 0.02% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02%

1. กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ SET TRI และก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ 80% ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตร รัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 2% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่ มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


2. กองทุนรวมผสม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

เกณฑ์มาตรฐาน: 65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50% ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

เกณฑ์มาตรฐาน: 35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50%, ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%


3. กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น

เกณฑ์มาตรฐาน: 45% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 10% ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


4. กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยถ่วงน้ำหนักในสัดส่วนที่เท่ากัน


5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

กองทุนเปิดยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี S&P 500 TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Zhong Hua TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI GD) เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย JP Morgan เพื่อใช้ในการติดตามผลตอบแทนโดยรวมของตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ซึ่งออกในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี FTSE World Europe TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Emerging Markets TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI India TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Japan TR
หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือดัชนี Topix 1st Section TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI World Free TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: Russell 2000 TR


6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

เกณฑ์มาตรฐาน: 70% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยอายุ 1-3 ปี


7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ค่าเฉลี่ยในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่าง ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ


8. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 10% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB+ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: 35% SET TRI, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย