ผลตอบแทนกองทุนตามสมาคมฯ 1

ประเภท: 1. กองทุนรวมตราสารทุน

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 -8.33% -5.09% -5.78% 2.72% -0.24% 11.37% 1.30% 11.67%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 -5.59% -2.96% -1.04% 5.50% 3.41% 12.72% 5.40% 8.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.67% 0.60% 9.11% 9.88% 9.37% 12.80% 0.54% 24.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.69% 0.61% 9.51% 10.68% 11.18% 14.41% 0.56% 27.05%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 -7.92% -5.51% -6.98% -0.04% -1.00% 7.62% 0.99% 6.23%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 -5.59% -2.96% -1.04% 4.46% 2.80% 12.38% 5.40% 11.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.62% 0.56% 8.42% 9.45% 8.27% 9.72% 0.50% 11.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.69% 0.61% 9.51% 10.30% 10.96% 14.34% 0.56% 19.19%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 -12.41% -8.32% -13.07% -1.66% -1.10% 12.75% -4.33% 10.67%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 -5.59% -2.96% -1.04% 5.50% 3.41% 12.72% 5.40% 10.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.63% 0.57% 8.79% 10.34% 9.35% 13.44% 0.53% 15.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.69% 0.61% 9.51% 10.68% 11.18% 14.41% 0.56% 18.79%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 -8.20% -5.12% -5.20% 3.04% -0.04% 11.13% 1.48% 10.13%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 -5.59% -2.96% -1.04% 5.50% 3.41% 12.72% 5.40% 9.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.68% 0.61% 9.19% 9.83% 9.51% 13.20% 0.55% 15.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.69% 0.61% 9.51% 10.68% 11.18% 14.41% 0.56% 18.30%

ประเภท: 2. กองทุนรวมผสม

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 -4.95% -2.06% -2.14% 2.56% 0.78% 8.35% 2.43% 9.99%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 -2.49% 1.00% 3.77% 5.11% 4.00% 8.50% 7.61% 8.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.42% 0.39% 5.90% 6.77% 6.40% 8.77% 0.35% 11.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.44% 0.61% 9.87% 7.00% 7.37% 9.44% 0.64% 10.83%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 -1.43% 1.73% 2.58% 2.61% 1.75% 8.86% 4.41% 8.36%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.21% 4.29% 7.50% 5.27% 4.10% 8.55% 9.00% 7.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.22% 0.22% 3.20% 3.66% 3.60% 7.28% 0.19% 10.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.25% 0.85% 14.32% 4.05% 4.27% 7.77% 0.98% 9.85%

ประเภท: 3. กองทุนรวมตราสารหนี้

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 0.68% 1.32% 2.21% 1.40% 1.51% n/a 1.78% 1.85%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.76% 1.45% 2.66% 1.88% 2.05% n/a 2.12% 2.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.04% 0.03% 0.35% 0.41% 0.43% n/a 0.02% 0.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.04% 0.23% 4.68% 0.36% 0.40% n/a 0.32% 0.44%

ประเภท: 4. กองทุนรวมตลาดเงิน

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 0.31% 0.64% 1.21% 1.03% 1.08% 1.50% 1.03% 1.63%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.44% 0.88% 1.69% 1.45% 1.26% 1.32% 1.42% 1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.01% 0.00% 0.08% 0.07% 0.08% 0.19% 0.00% 0.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.02% 0.13% 3.07% 0.10% 0.11% 0.12% 0.21% 0.14%

ประเภท: 5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 6.03% 2.43% 1.08% -3.45% 2.32% n/a 9.38% 3.48%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 5.67% 1.44% -0.41% 2.94% 6.29% n/a 8.62% 6.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.64% 0.73% 13.72% 11.27% 12.14% n/a 0.80% 11.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.63% 0.80% 16.68% 9.09% 10.86% n/a 0.97% 10.89%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 -1.30% -4.85% 0.54% 1.49% 0.10% 3.64% 6.63% 1.52%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.82% -1.84% 3.23% 7.06% 6.57% 8.96% 13.16% 4.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.78% 0.69% 10.95% 9.74% 10.57% 11.32% 0.66% 14.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.92% 0.91% 25.36% 10.26% 10.92% 11.74% 1.68% 13.92%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 -0.70% -5.51% 5.93% 2.36% 0.33% 4.29% 4.93% 4.50%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 -0.55% -6.36% 4.01% 3.59% 3.05% 5.04% 4.60% 5.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.77% 0.73% 11.87% 10.60% 11.78% 12.03% 0.70% 16.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.94% 1.47% 26.90% 10.78% 12.15% 13.61% 1.81% 18.32%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 -2.35% -6.93% 5.69% -1.51% -0.54% 2.59% 3.56% 2.39%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 -0.76% -6.81% 2.27% 2.57% 1.77% 3.08% 2.98% 1.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.77% 0.76% 13.34% 11.62% 12.71% 13.27% 0.75% 16.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.90% 1.43% 25.66% 11.10% 12.74% 14.06% 1.72% 18.64%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 -2.60% -8.35% 10.15% 4.01% 2.28% 3.28% 9.42% 3.61%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 -3.14% -12.05% 3.67% 4.07% 4.47% 4.73% 3.83% 4.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.89% 1.00% 17.34% 13.29% 14.24% 13.10% 0.98% 13.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 1.44% 2.29% 39.67% 15.36% 17.17% 16.62% 2.68% 16.61%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 1.27% 1.96% 3.32% 3.18% 4.37% n/a 6.86% 4.39%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 -1.16% -3.73% -4.60% -0.13% 0.43% n/a -1.37% 0.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.20% 0.20% 3.55% 2.96% 3.67% n/a 0.20% 3.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.47% 0.84% 13.46% 5.76% 7.69% n/a 0.92% 7.69%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 0.45% -2.64% 4.31% 5.81% 1.78% 3.28% 15.03% -0.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 1.54% -2.84% 1.56% 4.31% 2.58% 4.49% 9.79% 1.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.86% 0.74% 12.76% 10.81% 11.56% 13.53% 0.74% 18.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 1.05% 1.29% 25.84% 10.89% 11.64% 14.50% 1.73% 17.11%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 -0.58% -6.09% -2.32% 3.43% n/a n/a 11.68% 3.17%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 -2.27% -6.31% -3.52% 5.95% n/a n/a 10.81% 4.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 1.09% 1.06% 16.81% 17.64% n/a n/a 1.02% 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 1.43% 1.90% 32.79% 17.70% n/a n/a 2.14% 18.08%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 -2.30% -2.53% 3.71% 6.46% 4.93% n/a 13.10% 8.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 -0.25% -1.16% 5.57% 9.47% 9.43% n/a 15.39% 13.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.98% 0.90% 14.22% 11.60% 12.34% n/a 0.84% 11.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 1.23% 1.11% 32.09% 11.32% 12.23% n/a 2.11% 11.64%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 2.39% -2.21% 7.76% 1.50% 3.11% n/a -1.21% 5.64%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 2.47% -6.52% 6.97% 3.00% 2.36% n/a -0.89% 3.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 1.11% 0.99% 14.53% 15.53% 16.08% n/a 0.89% 16.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 1.20% 1.15% 20.82% 16.00% 16.41% n/a 1.35% 18.96%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 -1.15% 3.02% 9.27% 2.02% 2.50% 4.69% 9.24% 4.74%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 -1.28% -0.10% 4.14% 0.07% 3.86% 5.80% 4.99% 6.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.26% 0.27% 4.30% 6.18% 7.00% 7.00% 0.27% 9.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.37% 0.44% 14.91% 5.22% 5.32% 5.56% 1.02% 7.66%

ประเภท: 6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 -8.43% -5.35% -5.95% 3.08% 0.14% 11.50% 1.14% 10.76%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 -5.59% -2.96% -1.04% 5.50% 3.41% 12.72% 5.40% 10.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.69% 0.62% 9.36% 10.13% 9.64% 13.28% 0.55% 16.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.69% 0.61% 9.51% 10.68% 11.18% 14.41% 0.56% 18.59%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 -5.45% -2.99% -3.47% n/a n/a n/a 1.46% 1.76%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 -3.63% -1.49% 0.36% n/a n/a n/a 4.62% 5.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.44% 0.40% 6.03% n/a n/a n/a 0.36% 5.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.48% 0.45% 6.95% n/a n/a n/a 0.42% 6.60%

ประเภท: 7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 -0.74% -5.52% 5.96% 2.34% 0.34% n/a 5.00% 3.64%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 -0.55% -6.36% 4.01% 3.59% 3.05% n/a 4.60% 6.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.76% 0.72% 11.79% 10.56% 11.72% n/a 0.70% 10.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.94% 1.47% 26.90% 10.78% 12.15% n/a 1.81% 11.68%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 -8.33% -5.11% -5.95% 2.57% -0.34% 11.50% 1.31% 13.69%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 -5.59% -2.96% -1.04% 5.50% 3.41% 12.72% 5.40% 13.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.67% 0.60% 9.15% 9.98% 9.41% 12.91% 0.54% 15.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.69% 0.61% 9.51% 10.68% 11.18% 14.41% 0.56% 19.29%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 0.30% 0.58% 1.03% 0.81% 0.84% 1.23% 0.90% 1.36%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.44% 0.88% 1.69% 0.85% 2.05% 2.76% 1.42% 2.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 0.01% 0.01% 0.09% 0.10% 0.09% 0.22% 0.01% 1.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 0.02% 0.13% 3.07% 0.80% 1.42% 1.59% 0.21% 2.59%

ประเภท: 8 - กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -0.54%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -0.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.22%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ต.ค.2562 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.23%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ต.ค.2562 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ต.ค.2562 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02%

1. กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ SET TRI และก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ 80% ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตร รัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 2% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่ มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


2. กองทุนรวมผสม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

เกณฑ์มาตรฐาน: 65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50% ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

เกณฑ์มาตรฐาน: 35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50%, ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%


3. กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น

เกณฑ์มาตรฐาน: 45% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 10% ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


4. กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยถ่วงน้ำหนักในสัดส่วนที่เท่ากัน


5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

กองทุนเปิดยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี S&P 500 TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Zhong Hua TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI GD) เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย JP Morgan เพื่อใช้ในการติดตามผลตอบแทนโดยรวมของตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ซึ่งออกในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี FTSE World Europe TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Emerging Markets TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI India TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Japan TR
หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือดัชนี Topix 1st Section TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI World Free TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: Russell 2000 TR


6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

เกณฑ์มาตรฐาน: 70% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยอายุ 1-3 ปี


7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ค่าเฉลี่ยในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่าง ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ


8. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 10% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB+ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: 35% SET TRI, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย