ผลตอบแทนกองทุนตามสมาคมฯ 1

ประกาศสำคัญ

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

ประเภท: 1. กองทุนรวมตราสารทุน

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 -10.06% -6.89% -25.29% -11.31% -3.40% 4.01% -24.74% 9.76%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 -9.50% -7.36% -22.82% -8.62% 0.09% 5.46% -22.00% 6.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.73% 0.95% 27.38% 17.90% 14.92% 14.70% 1.87% 25.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.77% 0.95% 27.08% 18.33% 15.55% 15.82% 1.85% 27.08%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 -9.24% -7.57% -25.90% -13.09% -5.08% 1.45% -25.01% 3.46%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 -9.50% -7.36% -22.82% -8.88% -0.50% 5.15% -22.00% 8.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.68% 0.87% 24.81% 17.79% 14.54% 12.60% 1.70% 13.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.77% 0.95% 27.08% 18.20% 15.38% 15.75% 1.85% 19.94%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 1.17% 6.20% -11.99% -10.87% -2.45% 6.21% -11.51% 9.04%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 -9.50% -7.36% -22.82% -8.62% 0.09% 5.46% -22.00% 7.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.66% 0.79% 21.58% 17.83% 14.75% 14.94% 1.47% 16.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.77% 0.95% 27.08% 18.33% 15.55% 15.82% 1.85% 19.49%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 -10.54% -8.06% -26.31% -11.42% -3.28% 3.61% -25.90% 7.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 -9.50% -7.36% -22.82% -8.62% 0.09% 5.46% -22.00% 7.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.76% 0.96% 27.42% 17.82% 14.91% 14.94% 1.87% 16.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.77% 0.95% 27.08% 18.33% 15.55% 15.82% 1.85% 18.99%

ประเภท: 2. กองทุนรวมผสม

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 -6.32% -4.22% -16.73% -6.95% -1.31% 3.40% -16.38% 8.26%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 -6.25% -4.66% -14.48% -4.18% 1.10% 4.25% -13.88% 7.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.47% 0.60% 16.72% 11.69% 9.85% 9.86% 1.14% 11.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.50% 0.61% 17.55% 12.07% 10.24% 10.42% 1.20% 11.40%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 -3.81% -2.85% -9.12% -2.56% 0.33% 4.75% -8.74% 7.24%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 -3.42% -2.40% -7.36% -0.53% 2.72% 5.08% -6.97% 6.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.26% 0.32% 8.62% 6.55% 5.58% 7.17% 0.59% 10.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.27% 0.32% 9.46% 6.93% 5.89% 7.62% 0.64% 9.90%

ประเภท: 3. กองทุนรวมตราสารหนี้

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 -0.03% 0.22% 1.47% 1.43% 1.35% n/a 1.02% 1.81%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.04% 0.31% 1.65% 1.80% 1.78% n/a 1.15% 2.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.01% 0.01% 0.52% 0.49% 0.43% n/a 0.03% 0.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.01% 0.01% 0.47% 0.42% 0.37% n/a 0.03% 0.44%

ประเภท: 4. กองทุนรวมตลาดเงิน

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 0.02% 0.00% 0.39% 0.82% 0.89% 1.45% 0.23% 1.54%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.12% 0.23% 1.00% 1.32% 1.26% 1.35% 0.72% 1.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.00% 0.00% 0.07% 0.13% 0.11% 0.21% 0.00% 0.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.00% 0.00% 0.09% 0.14% 0.13% 0.12% 0.01% 0.14%

ประเภท: 5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 6.98% 11.57% 12.95% -0.72% 1.97% n/a 11.34% 4.75%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 8.53% 9.97% 7.09% 0.84% 3.86% n/a 4.85% 6.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.82% 0.94% 24.02% 13.05% 11.94% n/a 1.64% 12.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.75% 0.98% 25.03% 11.56% 10.92% n/a 1.71% 11.35%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 0.89% 7.19% 6.95% 0.12% 1.97% 4.52% 0.64% 1.89%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 -0.08% 8.83% 8.46% 4.34% 5.92% 9.67% 3.13% 4.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.85% 1.00% 21.62% 13.61% 11.80% 11.35% 1.48% 14.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 1.01% 1.14% 33.97% 14.73% 12.60% 12.01% 2.33% 14.33%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 3.93% 18.42% 14.77% 1.74% 4.40% 4.00% 9.66% 5.15%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 2.97% 16.77% 15.88% 1.96% 6.53% 5.78% 9.02% 6.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.78% 1.03% 21.55% 14.66% 13.28% 12.51% 1.45% 16.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.76% 1.03% 28.48% 14.63% 13.34% 13.60% 1.94% 18.32%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 5.15% 22.18% 12.03% -0.68% 3.12% 2.39% 6.28% 3.13%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 2.68% 16.91% 12.29% 0.20% 5.51% 3.19% 4.76% 2.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.83% 1.16% 24.20% 17.10% 15.26% 14.25% 1.63% 17.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.78% 1.00% 27.39% 15.31% 14.05% 14.33% 1.86% 18.73%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 10.18% 27.10% 31.22% 8.64% 8.26% 5.03% 25.23% 5.83%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 6.45% 19.89% 31.97% 5.15% 8.70% 7.42% 21.61% 7.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 1.03% 1.43% 24.25% 16.61% 15.00% 13.68% 1.62% 13.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.98% 1.33% 32.78% 17.15% 16.00% 16.78% 2.22% 16.59%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 0.79% 9.16% 0.00% 0.63% 3.14% n/a -1.86% 3.64%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 -0.59% 11.69% 7.54% -0.60% 2.18% n/a 5.76% 1.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.31% 0.47% 13.77% 10.76% 8.65% n/a 0.95% 8.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.38% 0.56% 14.63% 9.81% 8.77% n/a 1.00% 9.27%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 -4.11% 7.88% 10.94% 3.36% 3.60% 4.67% 4.59% -0.13%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 -5.17% 4.85% -5.47% -4.05% -0.26% 4.20% -9.70% 1.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 1.13% 1.17% 24.86% 13.64% 12.53% 12.85% 1.70% 17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 1.05% 1.33% 29.60% 14.12% 12.77% 13.97% 2.02% 17.17%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 0.53% 11.12% 11.53% 2.51% n/a n/a 8.05% 4.80%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 4.74% 11.39% 4.10% 0.84% n/a n/a -1.65% 4.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 1.11% 1.59% 28.99% 20.75% n/a n/a 1.98% 19.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 1.28% 1.84% 43.93% 21.67% n/a n/a 3.02% 20.55%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 -1.46% 5.11% 11.34% 5.95% 5.41% 9.38% 5.67% 9.17%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 2.36% 9.58% 14.46% 8.61% 8.98% 13.58% 7.81% 13.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 1.13% 1.26% 25.77% 15.89% 13.95% 12.79% 1.77% 12.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 1.16% 1.30% 44.27% 15.71% 13.72% 12.73% 3.05% 12.72%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 5.40% 12.99% -2.56% -3.13% 1.02% n/a -1.35% 4.76%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 5.70% 17.03% 1.31% -1.81% 2.53% n/a 0.01% 3.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.99% 1.19% 26.60% 19.22% 17.83% n/a 1.82% 17.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 1.03% 1.24% 34.28% 22.50% 19.94% n/a 2.34% 20.46%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 -0.82% 12.50% -2.77% -1.17% 3.11% 3.74% -4.47% 4.16%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 -1.40% 8.31% 4.40% 1.22% 2.84% 5.65% 3.37% 5.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.40% 0.44% 14.93% 13.17% 11.14% 9.54% 1.02% 10.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.33% 0.40% 11.89% 9.09% 7.56% 6.91% 0.81% 8.26%

ประเภท: 6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 -10.35% -7.87% -26.73% -11.68% -3.30% 3.84% -26.35% 7.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 -9.50% -7.36% -22.82% -8.62% 0.09% 5.46% -22.00% 8.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.76% 0.96% 27.94% 18.23% 15.23% 15.09% 1.91% 17.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.77% 0.95% 27.08% 18.33% 15.55% 15.82% 1.85% 19.29%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 -6.93% -5.58% -17.15% -7.92% n/a n/a -16.53% -3.42%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 -6.75% -5.00% -15.31% -5.18% n/a n/a -14.88% -0.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.49% 0.64% 18.33% 12.63% n/a n/a 1.25% 11.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.54% 0.67% 18.91% 12.76% n/a n/a 1.29% 11.53%

ประเภท: 7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 3.83% 18.24% 14.44% 1.67% 4.34% n/a 9.43% 4.80%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 2.97% 16.77% 15.88% 1.96% 6.53% n/a 9.02% 7.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.78% 1.03% 21.43% 14.63% 13.26% n/a 1.44% 12.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.76% 1.03% 28.48% 14.63% 13.34% n/a 1.94% 12.60%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 -10.17% -6.97% -25.29% -11.44% -3.48% 4.08% -24.74% 11.07%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 -9.50% -7.36% -22.82% -8.62% 0.09% 5.46% -22.00% 11.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.73% 0.95% 27.26% 17.91% 14.93% 14.78% 1.86% 16.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.77% 0.95% 27.08% 18.33% 15.55% 15.82% 1.85% 19.87%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 -0.04% -0.06% 0.36% 0.67% 0.70% 1.25% 0.19% 1.30%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.12% 0.23% 1.00% 1.32% 1.46% 2.35% 0.71% 2.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.00% 0.00% 0.09% 0.14% 0.11% 0.23% 0.01% 1.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.00% 0.00% 0.09% 0.14% 1.26% 1.51% 0.01% 2.52%

ประเภท: 8 - กองทุนรวมเพื่อการออม

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 -10.27% n/a n/a n/a n/a n/a n/a -14.32%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 -9.50% n/a n/a n/a n/a n/a n/a -13.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.73% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.77% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.87%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 -10.24% n/a n/a n/a n/a n/a n/a -14.28%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 -9.50% n/a n/a n/a n/a n/a n/a -13.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.73% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.77% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.87%

ประเภท: 9 - กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 -3.53% -2.63% -8.52% n/a n/a n/a -8.15% -7.59%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 -3.38% -2.30% -7.19% n/a n/a n/a -6.85% -6.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.24% 0.30% 8.21% n/a n/a n/a 0.56% 7.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.27% 0.32% 9.45% n/a n/a n/a 0.64% 8.73%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 0.04% 0.07% 0.58% n/a n/a n/a 0.38% 0.67%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.12% 0.23% 1.00% n/a n/a n/a 0.72% 1.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.00% 0.00% 0.07% n/a n/a n/a 0.00% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.00% 0.00% 0.09% n/a n/a n/a 0.01% 0.09%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 ต.ค.2563 0.06% 0.40% 1.74% n/a n/a n/a 1.25% 1.65%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.10% 0.43% 1.88% n/a n/a n/a 1.35% 1.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 ต.ค.2563 0.01% 0.01% 0.56% n/a n/a n/a 0.04% 0.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 ต.ค.2563 0.01% 0.01% 0.48% n/a n/a n/a 0.03% 0.46%

1. กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ SET TRI และก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ 80% ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตร รัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 2% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่ มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


2. กองทุนรวมผสม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

เกณฑ์มาตรฐาน: 65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5%

ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50% ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

เกณฑ์มาตรฐาน: 35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50%, ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%


3. กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น

เกณฑ์มาตรฐาน: 45% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 10% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไปอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 คือ 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและ 10% ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน BBB+ up 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


4. กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยถ่วงน้ำหนักในสัดส่วนที่เท่ากัน


5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

กองทุนเปิดยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี S&P 500 TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Zhong Hua TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI GD) เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย JP Morgan เพื่อใช้ในการติดตามผลตอบแทนโดยรวมของตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ซึ่งออกในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี FTSE World Europe TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Emerging Markets TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI India TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Japan TR
หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือดัชนี Topix 1st Section TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI World Free TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: Russell 2000 TR


6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

เกณฑ์มาตรฐาน: 70% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 30% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 70% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐาน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ค่าเฉลี่ยในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่าง ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ


9. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 10% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB+ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: 35% SET TRI, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย