ผลตอบแทนกองทุนตามสมาคมฯ 1

ประกาศสำคัญ

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

ประเภท: 1. กองทุนรวมตราสารทุน

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -14.88% -19.76% -23.79% -6.70% -3.86% 7.43% -19.18% 10.33%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -12.20% -16.69% -19.11% -2.80% 0.08% 9.21% -15.81% 6.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 3.13% 2.25% 26.06% 17.70% 14.69% 14.95% 2.72% 25.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 3.07% 2.22% 25.75% 18.26% 15.51% 16.14% 2.67% 27.32%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -16.15% -19.83% -24.19% -8.72% -4.83% 4.18% -18.87% 4.22%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -12.20% -16.69% -19.11% -3.61% -0.52% 8.88% -15.81% 9.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 2.83% 2.03% 23.60% 17.61% 14.24% 12.67% 2.46% 13.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 3.07% 2.22% 25.75% 18.03% 15.34% 16.08% 2.67% 20.19%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -13.83% -17.13% -23.97% -9.79% -4.40% 8.77% -16.67% 8.91%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -12.20% -16.69% -19.11% -2.80% 0.08% 9.21% -15.81% 8.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 2.41% 1.75% 20.60% 17.68% 14.47% 15.31% 2.11% 16.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 3.07% 2.22% 25.75% 18.26% 15.51% 16.14% 2.67% 19.70%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -14.96% -19.85% -23.89% -6.40% -3.66% 7.24% -19.41% 8.31%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -12.20% -16.69% -19.11% -2.80% 0.08% 9.21% -15.81% 7.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 3.13% 2.25% 26.10% 17.62% 14.71% 15.23% 2.72% 17.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 3.07% 2.22% 25.75% 18.26% 15.51% 16.14% 2.67% 19.17%

ประเภท: 2. กองทุนรวมผสม

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -9.88% -13.07% -14.82% -3.63% -1.58% 5.69% -12.69% 8.79%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -7.42% -10.31% -9.82% -0.04% 1.40% 6.31% -9.67% 7.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 1.90% 1.37% 15.91% 11.66% 9.75% 10.08% 1.65% 11.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 1.99% 1.44% 16.72% 12.03% 10.22% 10.63% 1.74% 11.48%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -4.93% -6.45% -4.82% -0.22% 0.36% 6.97% -6.06% 7.66%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -3.71% -5.08% -1.71% 2.07% 2.54% 6.91% -4.68% 6.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 0.97% 0.70% 8.20% 6.53% 5.54% 7.59% 0.84% 10.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 1.08% 0.78% 9.11% 6.91% 5.88% 8.01% 0.94% 10.01%

ประเภท: 3. กองทุนรวมตราสารหนี้

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 0.57% 1.26% 2.58% 1.61% 1.44% n/a 0.80% 1.89%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 0.62% 1.34% 2.79% 2.02% 1.92% n/a 0.84% 2.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 0.06% 0.04% 0.58% 0.46% 0.41% n/a 0.05% 0.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 0.06% 0.04% 0.50% 0.39% 0.35% n/a 0.05% 0.43%

ประเภท: 4. กองทุนรวมตลาดเงิน

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 0.18% 0.38% 1.02% 0.98% 0.99% 1.49% 0.23% 1.60%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 0.37% 0.77% 1.65% 1.49% 1.31% 1.37% 0.48% 1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 0.01% 0.01% 0.08% 0.08% 0.07% 0.19% 0.01% 0.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 0.01% 0.01% 0.10% 0.10% 0.11% 0.11% 0.01% 0.14%

ประเภท: 5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -2.40% 1.23% 3.64% -2.28% 0.32% n/a -0.20% 3.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -6.64% -2.62% -1.20% 0.80% 2.88% n/a -4.66% 5.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 2.69% 1.93% 23.07% 12.23% 12.56% n/a 2.33% 11.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 2.31% 1.84% 22.42% 10.61% 11.28% n/a 2.22% 11.19%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -7.83% -0.23% -5.05% -1.12% -0.24% 3.46% -6.10% 1.45%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -8.25% -0.34% -2.17% 3.23% 5.11% 8.30% -5.24% 4.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 2.30% 1.65% 19.99% 12.82% 12.16% 12.08% 1.98% 14.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 3.07% 2.19% 25.72% 13.58% 12.67% 12.59% 2.66% 14.33%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -7.55% -3.09% -8.41% -1.93% -0.93% 2.98% -7.40% 4.13%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -5.98% -0.76% -7.05% 0.20% 1.26% 4.31% -6.64% 5.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 2.16% 1.62% 19.85% 13.09% 13.17% 12.64% 1.91% 16.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 2.10% 1.58% 19.46% 13.47% 13.42% 14.08% 1.86% 18.43%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -10.94% -8.31% -14.62% -5.80% -2.49% 0.92% -13.02% 1.56%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -9.02% -3.95% -10.46% -1.29% -0.11% 1.82% -10.39% 1.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 2.46% 1.81% 22.01% 15.21% 14.78% 14.26% 2.15% 17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 2.22% 1.65% 20.28% 14.23% 13.98% 14.66% 1.96% 18.86%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 29 เม.ย.2563 -2.05% 3.25% -5.38% 2.17% 1.04% 3.32% -1.46% 3.75%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 29 เม.ย.2563 -0.32% 10.07% -3.19% 4.72% 1.79% 6.00% 1.43% 5.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 29 เม.ย.2563 2.11% 1.62% 21.35% 14.37% 14.27% 13.37% 1.87% 13.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 29 เม.ย.2563 1.75% 1.44% 19.80% 15.77% 16.19% 16.60% 1.63% 16.48%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -10.38% -8.40% -6.59% -1.00% 1.65% n/a -10.10% 2.34%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -7.43% -3.72% -7.29% -2.03% 0.90% n/a -5.31% -0.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 1.60% 1.13% 12.86% 10.37% 8.45% n/a 1.38% 8.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 1.14% 0.83% 9.91% 8.31% 7.97% n/a 1.00% 8.78%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -6.30% 2.84% 0.13% 2.26% 1.01% 4.01% -3.05% -0.70%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -14.46% -9.84% -12.36% -3.49% -0.92% 3.86% -13.87% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 2.61% 1.88% 22.65% 12.21% 12.26% 13.79% 2.28% 17.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 2.78% 2.01% 24.17% 13.08% 12.69% 14.97% 2.42% 17.26%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -6.81% 0.37% -5.73% -0.79% n/a n/a -2.76% 2.90%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -13.83% -6.54% -12.41% -2.18% n/a n/a -11.70% 2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 2.85% 2.04% 25.73% 20.37% n/a n/a 2.46% 19.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 4.40% 3.12% 41.00% 21.78% n/a n/a 3.79% 21.26%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -5.53% 5.92% 3.24% 5.39% 5.04% n/a 0.53% 9.11%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -6.47% 4.46% 3.24% 6.87% 8.68% n/a -1.62% 12.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 2.70% 1.92% 23.78% 14.24% 13.70% n/a 2.34% 12.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 3.80% 2.69% 31.95% 14.36% 13.86% n/a 3.28% 12.53%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -15.85% -13.76% -15.63% -5.77% -0.42% n/a -12.69% 3.63%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -16.18% -13.44% -19.04% -4.64% 0.39% n/a -14.55% 1.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 2.84% 2.05% 25.51% 18.58% 17.86% n/a 2.47% 17.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 3.44% 2.49% 30.58% 21.78% 19.64% n/a 3.00% 20.55%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -16.28% -13.57% -10.94% -3.76% -0.46% 2.67% -15.08% 3.37%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -9.32% -3.61% -3.71% -1.56% 2.55% 5.10% -4.56% 5.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 1.76% 1.25% 14.34% 12.29% 10.91% 9.34% 1.52% 10.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 1.27% 0.92% 10.91% 8.31% 7.35% 6.74% 1.12% 8.23%

ประเภท: 6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -15.42% -20.47% -24.67% -6.62% -3.59% 7.48% -20.06% 8.78%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -12.20% -16.69% -19.11% -2.80% 0.08% 9.21% -15.81% 8.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 3.20% 2.30% 26.64% 18.07% 15.02% 15.40% 2.78% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 3.07% 2.22% 25.75% 18.26% 15.51% 16.14% 2.67% 19.48%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -8.81% -12.25% -14.84% -4.24% n/a n/a -11.59% -2.29%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -7.82% -10.85% -12.16% -0.95% n/a n/a -10.40% 0.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 2.09% 1.50% 17.42% 12.56% n/a n/a 1.82% 11.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 2.14% 1.55% 17.98% 12.70% n/a n/a 1.87% 12.01%

ประเภท: 7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -7.63% -3.21% -8.54% -1.97% -0.93% n/a -7.45% 3.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -5.98% -0.76% -7.05% 0.20% 1.26% n/a -6.64% 5.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 2.15% 1.61% 19.73% 13.07% 13.13% n/a 1.90% 11.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 2.10% 1.58% 19.46% 13.47% 13.42% n/a 1.86% 12.45%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -14.82% -19.69% -23.74% -6.81% -3.94% 7.56% -19.10% 11.86%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -12.20% -16.69% -19.11% -2.80% 0.08% 9.21% -15.81% 12.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 3.11% 2.24% 25.94% 17.70% 14.70% 15.02% 2.71% 16.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 3.07% 2.22% 25.75% 18.26% 15.51% 16.14% 2.67% 20.05%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 0.19% 0.43% 1.01% 0.83% 0.79% 1.27% 0.25% 1.34%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 0.37% 0.77% 1.65% 1.49% 1.59% 2.54% 0.48% 2.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 0.01% 0.01% 0.10% 0.10% 0.08% 0.22% 0.01% 1.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 0.01% 0.01% 0.10% 0.10% 1.33% 1.55% 0.01% 2.56%

ประเภท: 8 - กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 -4.63% -6.06% n/a n/a n/a n/a -5.67% -6.56%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 -3.70% -5.00% n/a n/a n/a n/a -4.66% -5.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 0.93% 0.67% n/a n/a n/a n/a 0.81% 0.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 1.08% 0.78% n/a n/a n/a n/a 0.94% 0.67%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 0.24% 0.51% n/a n/a n/a n/a 0.31% 0.73%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 0.37% 0.77% n/a n/a n/a n/a 0.48% 1.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 0.01% 0.01% n/a n/a n/a n/a 0.01% 0.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 0.01% 0.01% n/a n/a n/a n/a 0.01% 0.01%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 เม.ย.2563 0.62% 1.34% n/a n/a n/a n/a 0.85% 1.58%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 0.68% 1.44% n/a n/a n/a n/a 0.92% 1.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 เม.ย.2563 0.06% 0.05% n/a n/a n/a n/a 0.06% 0.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 เม.ย.2563 0.06% 0.04% n/a n/a n/a n/a 0.05% 0.04%

1. กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ SET TRI และก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ 80% ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตร รัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 2% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่ มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


2. กองทุนรวมผสม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

เกณฑ์มาตรฐาน: 65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5%

ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50% ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

เกณฑ์มาตรฐาน: 35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50%, ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%


3. กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น

เกณฑ์มาตรฐาน: 45% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 10% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไปอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 คือ 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและ 10% ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน BBB+ up 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


4. กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยถ่วงน้ำหนักในสัดส่วนที่เท่ากัน


5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

กองทุนเปิดยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี S&P 500 TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Zhong Hua TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI GD) เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย JP Morgan เพื่อใช้ในการติดตามผลตอบแทนโดยรวมของตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ซึ่งออกในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี FTSE World Europe TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Emerging Markets TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI India TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Japan TR
หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือดัชนี Topix 1st Section TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI World Free TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: Russell 2000 TR


6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

เกณฑ์มาตรฐาน: 70% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 30% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 70% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐาน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ค่าเฉลี่ยในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่าง ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ


8. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 10% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB+ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: 35% SET TRI, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย