ผลตอบแทนกองทุนตามสมาคมฯ 1

ประกาศสำคัญ

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

ประเภท: 1. กองทุนรวมตราสารทุน

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 19.04% -16.50% -24.12% -6.32% -2.56% 7.02% -16.50% 10.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 20.52% -13.17% -19.56% -2.12% 0.96% 9.02% -13.17% 7.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 1.60% 2.33% 26.95% 17.83% 14.76% 14.85% 2.33% 25.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 1.53% 2.30% 26.69% 18.36% 15.56% 16.06% 2.30% 27.23%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 17.55% -16.97% -24.38% -8.49% -3.88% 3.87% -16.97% 4.34%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 20.52% -13.17% -19.56% -2.93% 0.36% 8.70% -13.17% 9.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 1.40% 2.11% 24.43% 17.73% 14.32% 12.62% 2.11% 13.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 1.53% 2.30% 26.69% 18.14% 15.39% 16.00% 2.30% 20.07%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 21.84% -12.08% -22.39% -8.94% -2.88% 8.23% -12.08% 9.20%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 20.52% -13.17% -19.56% -2.12% 0.96% 9.02% -13.17% 8.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 1.28% 1.81% 21.25% 18.11% 14.77% 15.21% 1.81% 16.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 1.53% 2.30% 26.69% 18.36% 15.56% 16.06% 2.30% 19.60%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 18.14% -17.20% -24.65% -6.13% -2.48% 6.80% -17.20% 8.40%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 20.52% -13.17% -19.56% -2.12% 0.96% 9.02% -13.17% 8.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 1.60% 2.33% 26.98% 17.73% 14.76% 15.13% 2.33% 16.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 1.53% 2.30% 26.69% 18.36% 15.56% 16.06% 2.30% 19.09%

ประเภท: 2. กองทุนรวมผสม

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 11.95% -10.68% -15.23% -3.37% -0.66% 5.39% -10.68% 8.84%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 13.54% -7.73% -10.64% 0.35% 2.03% 6.22% -7.73% 7.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 0.97% 1.42% 16.46% 11.72% 9.76% 10.00% 1.42% 11.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 0.99% 1.49% 17.29% 12.09% 10.24% 10.58% 1.49% 11.44%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 6.52% -5.07% -5.99% -0.26% 0.93% 6.54% -5.07% 7.65%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 7.72% -3.50% -2.97% 2.18% 3.00% 6.72% -3.50% 6.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 0.51% 0.73% 8.45% 6.54% 5.51% 7.47% 0.73% 10.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 0.54% 0.80% 9.35% 6.93% 5.87% 7.92% 0.80% 9.96%

ประเภท: 3. กองทุนรวมตราสารหนี้

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 0.41% 1.04% 2.42% 1.62% 1.44% n/a 1.04% 1.88%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 0.48% 1.10% 2.63% 2.00% 1.90% n/a 1.10% 2.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 0.03% 0.04% 0.59% 0.46% 0.41% n/a 0.04% 0.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 0.02% 0.04% 0.51% 0.39% 0.35% n/a 0.04% 0.43%

ประเภท: 4. กองทุนรวมตลาดเงิน

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 0.05% 0.23% 0.81% 0.92% 0.95% 1.48% 0.23% 1.58%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 0.21% 0.57% 1.45% 1.43% 1.29% 1.36% 0.57% 1.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 0.00% 0.01% 0.08% 0.11% 0.08% 0.20% 0.01% 0.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 0.00% 0.01% 0.10% 0.12% 0.11% 0.11% 0.01% 0.14%

ประเภท: 5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 10.87% 3.87% 13.10% -1.65% 1.00% n/a 3.87% 3.93%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 5.69% -3.67% 4.26% 0.19% 2.63% n/a -3.67% 5.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 1.47% 2.00% 23.45% 12.69% 12.84% n/a 2.00% 12.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 1.31% 1.95% 22.96% 11.00% 11.45% n/a 1.95% 11.24%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 8.45% -6.33% -0.86% -1.67% 0.28% 4.41% -6.33% 1.42%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 12.39% -2.59% 4.04% 3.91% 5.59% 10.01% -2.59% 4.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 1.47% 1.78% 21.22% 12.82% 12.06% 11.68% 1.78% 14.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 1.71% 2.33% 27.03% 13.68% 12.64% 12.16% 2.33% 14.26%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 11.35% -4.01% -1.25% -1.35% 0.64% 3.81% -4.01% 4.33%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 11.41% -3.87% 0.58% 0.28% 2.72% 5.68% -3.87% 5.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 1.25% 1.71% 20.89% 13.52% 13.33% 12.53% 1.71% 16.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 1.27% 1.69% 20.52% 13.79% 13.51% 13.78% 1.69% 18.37%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 12.92% -8.93% -6.44% -4.83% -0.97% 1.88% -8.93% 1.92%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 11.11% -7.43% -2.40% -0.94% 1.40% 3.11% -7.43% 1.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 1.43% 1.95% 23.38% 15.65% 14.99% 14.24% 1.95% 17.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 1.24% 1.74% 21.06% 14.42% 14.03% 14.48% 1.74% 18.77%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 10.46% 2.29% 4.42% 2.52% 2.33% 3.94% 2.29% 4.04%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 7.40% 3.39% 7.57% 3.76% 3.25% 6.58% 3.39% 5.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 1.46% 1.81% 22.58% 14.88% 14.47% 13.33% 1.81% 13.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 1.28% 1.56% 20.44% 16.19% 16.34% 16.65% 1.56% 16.49%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 14.13% -4.72% -1.54% 0.51% 3.10% n/a -4.72% 3.32%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 6.88% -2.16% -2.75% -2.27% 1.55% n/a -2.16% 0.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 0.91% 1.20% 13.54% 10.65% 8.62% n/a 1.20% 8.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 0.78% 0.93% 10.89% 8.39% 8.11% n/a 0.93% 8.77%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 10.43% 1.03% 5.53% 3.09% 2.31% 5.56% 1.03% -0.39%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 8.86% -9.79% -5.51% -2.64% 0.25% 5.73% -9.79% 1.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 1.31% 1.99% 23.69% 12.52% 12.25% 13.43% 1.99% 17.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 1.78% 2.21% 26.17% 13.19% 12.73% 14.57% 2.21% 17.19%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 17.97% -1.09% 4.94% 0.24% n/a n/a -1.09% 3.17%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 15.75% -11.75% -6.08% -1.68% n/a n/a -11.75% 2.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 2.47% 2.40% 28.67% 20.37% n/a n/a 2.40% 19.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 2.90% 3.44% 41.06% 21.56% n/a n/a 3.44% 20.89%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 6.70% -1.66% 4.96% 4.35% 4.57% n/a -1.66% 8.70%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 9.83% -2.12% 7.11% 6.75% 8.48% n/a -2.12% 12.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 1.97% 2.10% 25.07% 14.43% 13.73% n/a 2.10% 12.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 1.94% 2.84% 33.09% 14.44% 13.84% n/a 2.84% 12.47%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 7.13% -13.39% -14.13% -6.47% -1.44% n/a -13.39% 3.48%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 13.42% -15.30% -16.34% -4.65% -0.87% n/a -15.30% 1.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 1.64% 2.21% 26.76% 18.83% 17.90% n/a 2.21% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 2.07% 2.61% 31.42% 22.02% 19.68% n/a 2.61% 20.45%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 14.20% -6.61% -4.52% -0.94% 2.01% 3.69% -6.61% 4.08%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 5.54% -0.01% 1.14% 0.34% 3.42% 5.49% -0.01% 5.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 0.68% 1.29% 14.70% 13.02% 11.32% 9.53% 1.29% 11.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 0.53% 0.96% 11.19% 8.69% 7.52% 6.83% 0.96% 8.25%

ประเภท: 6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 18.46% -17.85% -25.42% -6.40% -2.42% 7.06% -17.85% 8.87%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 20.52% -13.17% -19.56% -2.12% 0.96% 9.02% -13.17% 9.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 1.62% 2.37% 27.51% 18.17% 15.07% 15.30% 2.37% 17.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 1.53% 2.30% 26.69% 18.36% 15.56% 16.06% 2.30% 19.39%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 13.90% -9.90% -15.46% -3.99% n/a n/a -9.90% -1.67%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 14.45% -8.24% -12.45% -0.43% n/a n/a -8.24% 1.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 1.10% 1.56% 18.05% 12.63% n/a n/a 1.56% 11.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 1.07% 1.60% 18.64% 12.77% n/a n/a 1.60% 11.79%

ประเภท: 7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 11.28% -4.10% -1.46% -1.40% 0.62% n/a -4.10% 3.39%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 11.41% -3.87% 0.58% 0.28% 2.72% n/a -3.87% 6.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 1.25% 1.70% 20.76% 13.50% 13.29% n/a 1.70% 11.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 1.27% 1.69% 20.52% 13.79% 13.51% n/a 1.69% 12.46%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 19.02% -16.40% -24.04% -6.43% -2.64% 7.14% -16.40% 11.95%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 20.52% -13.17% -19.56% -2.12% 0.96% 9.02% -13.17% 12.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 1.59% 2.32% 26.84% 17.83% 14.76% 14.92% 2.32% 16.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 1.53% 2.30% 26.69% 18.36% 15.56% 16.06% 2.30% 19.96%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 0.05% 0.25% 0.82% 0.78% 0.76% 1.27% 0.25% 1.33%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 0.21% 0.57% 1.45% 1.43% 1.76% 2.45% 0.57% 2.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 0.00% 0.01% 0.10% 0.12% 0.09% 0.22% 0.01% 1.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 0.00% 0.01% 0.10% 0.12% 1.29% 1.55% 0.01% 2.54%

ประเภท: 8 - กองทุนรวมเพื่อการออม

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -3.98%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -3.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.21%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -3.98%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -3.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.21%

ประเภท: 9 - กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 6.26% -4.71% n/a n/a n/a n/a -4.71% -5.61%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 7.76% -3.42% n/a n/a n/a n/a -3.42% -3.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 0.49% 0.69% n/a n/a n/a n/a 0.69% 0.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 0.54% 0.80% n/a n/a n/a n/a 0.80% 0.62%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 0.10% 0.34% n/a n/a n/a n/a 0.34% 0.76%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 0.21% 0.57% n/a n/a n/a n/a 0.57% 1.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 0.00% 0.01% n/a n/a n/a n/a 0.01% 0.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 0.00% 0.01% n/a n/a n/a n/a 0.01% 0.01%
  วันที่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 30 มิ.ย.2563 0.55% 1.17% n/a n/a n/a n/a 1.17% 1.90%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 0.54% 1.22% n/a n/a n/a n/a 1.22% 2.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30 มิ.ย.2563 0.03% 0.05% n/a n/a n/a n/a 0.05% 0.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 30 มิ.ย.2563 0.02% 0.04% n/a n/a n/a n/a 0.04% 0.03%

1. กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ SET TRI และก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ 80% ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตร รัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 2% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่ มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


2. กองทุนรวมผสม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

เกณฑ์มาตรฐาน: 65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5%

ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50% ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

เกณฑ์มาตรฐาน: 35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50%, ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%


3. กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น

เกณฑ์มาตรฐาน: 45% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 10% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไปอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 คือ 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและ 10% ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน BBB+ up 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


4. กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยถ่วงน้ำหนักในสัดส่วนที่เท่ากัน


5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

กองทุนเปิดยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี S&P 500 TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Zhong Hua TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI GD) เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย JP Morgan เพื่อใช้ในการติดตามผลตอบแทนโดยรวมของตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ซึ่งออกในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี FTSE World Europe TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Emerging Markets TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI India TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Japan TR
หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือดัชนี Topix 1st Section TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI World Free TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: Russell 2000 TR


6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

เกณฑ์มาตรฐาน: 70% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 30% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 70% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐาน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ค่าเฉลี่ยในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่าง ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ


9. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 10% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB+ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: 35% SET TRI, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย