ผลตอบแทนกองทุนตามสมาคมฯ 1

ประกาศสำคัญ

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

ประเภท: 1. กองทุนรวมตราสารทุน

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 -5.73% -13.59% -8.79% -0.25% -0.89% 10.50% -5.04% 11.24%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 -5.11% -10.42% -4.75% 1.79% 2.33% 11.93% -4.11% 7.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.68% 0.68% 9.26% 10.14% 9.38% 12.82% 0.89% 24.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.76% 0.72% 9.86% 10.89% 10.75% 14.27% 0.95% 26.93%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 -4.39% -11.96% -7.77% -2.01% -1.55% 6.95% -3.24% 5.73%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 -5.11% -10.42% -4.75% 0.92% 1.72% 11.60% -4.11% 10.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.61% 0.61% 8.49% 9.51% 8.26% 9.74% 0.79% 11.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.76% 0.72% 9.86% 10.51% 10.51% 14.20% 0.95% 19.06%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 -3.83% -15.77% -11.47% -3.92% -1.43% 12.13% -3.30% 10.18%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 -5.11% -10.42% -4.75% 1.79% 2.33% 11.93% -4.11% 9.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.63% 0.63% 8.79% 10.33% 9.18% 13.43% 0.84% 15.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.76% 0.72% 9.86% 10.89% 10.75% 14.27% 0.95% 18.68%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 -5.75% -13.47% -8.77% 0.09% -0.71% 10.31% -5.23% 9.56%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 -5.11% -10.42% -4.75% 1.79% 2.33% 11.93% -4.11% 9.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.69% 0.69% 9.39% 10.13% 9.50% 13.21% 0.88% 15.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.76% 0.72% 9.86% 10.89% 10.75% 14.27% 0.95% 18.20%

ประเภท: 2. กองทุนรวมผสม

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 -3.53% -8.31% -4.41% 0.91% 0.34% 7.76% -3.12% 9.60%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 -3.12% -5.53% 0.55% 3.20% 3.12% 7.97% -2.44% 8.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.44% 0.43% 5.98% 6.87% 6.37% 8.77% 0.57% 11.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.49% 0.46% 9.24% 7.16% 7.08% 9.37% 0.61% 10.79%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 -1.60% -3.00% 0.95% 2.15% 1.42% 8.49% -1.18% 8.12%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 -1.42% -1.21% 4.91% 4.18% 3.57% 8.21% -1.01% 7.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.22% 0.22% 3.22% 3.63% 3.57% 7.21% 0.29% 10.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.26% 0.25% 12.31% 4.13% 4.10% 7.63% 0.32% 9.79%

ประเภท: 3. กองทุนรวมตราสารหนี้

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 0.68% 1.36% 2.31% 1.54% 1.51% n/a 0.23% 1.88%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.71% 1.48% 2.63% 1.99% 2.02% n/a 0.21% 2.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.02% 0.03% 0.37% 0.42% 0.42% n/a 0.02% 0.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.01% 0.03% 3.67% 0.36% 0.38% n/a 0.02% 0.43%

ประเภท: 4. กองทุนรวมตลาดเงิน

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 0.20% 0.51% 1.16% 1.01% 1.03% 1.50% 0.04% 1.62%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.40% 0.83% 1.70% 1.49% 1.28% 1.35% 0.11% 1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.00% 0.00% 0.07% 0.08% 0.08% 0.19% 0.00% 0.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.00% 0.01% 2.28% 0.10% 0.11% 0.11% 0.00% 0.14%

ประเภท: 5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 3.73% 9.98% 13.19% -1.19% 2.99% n/a 2.26% 3.93%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 4.30% 10.22% 10.48% 3.60% 6.94% n/a 2.12% 6.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.52% 0.59% 11.46% 11.00% 12.09% n/a 0.59% 11.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.51% 0.57% 12.32% 9.15% 10.86% n/a 0.60% 10.70%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 8.25% 6.84% 13.00% 2.68% 2.42% 4.58% 1.87% 2.08%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 8.62% 9.51% 17.98% 7.23% 8.54% 9.77% 3.28% 5.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.43% 0.64% 9.59% 9.85% 10.60% 11.22% 0.41% 14.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.51% 0.75% 16.53% 10.30% 10.86% 11.62% 0.66% 13.84%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 4.83% 4.09% 8.17% 2.95% 1.84% 4.61% 0.17% 4.77%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 5.55% 4.97% 6.86% 4.45% 4.47% 5.72% -0.70% 5.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.77% 0.77% 11.26% 10.61% 11.93% 11.96% 0.83% 15.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.77% 0.86% 24.16% 11.01% 12.32% 13.46% 0.87% 18.22%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 2.95% 0.53% 4.05% -0.46% 0.66% 3.01% -2.34% 2.59%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 5.58% 4.77% 3.84% 3.56% 3.84% 3.48% -1.51% 2.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.76% 0.77% 11.83% 11.85% 12.87% 13.36% 0.74% 16.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.76% 0.84% 23.94% 11.51% 12.95% 13.99% 0.91% 18.55%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 23 ม.ค.2563 5.41% 2.67% 11.16% 4.64% 4.10% 4.40% 0.60% 4.05%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 23 ม.ค.2563 10.43% 6.96% 7.78% 7.04% 5.65% 6.52% 1.76% 5.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23 ม.ค.2563 0.93% 0.91% 15.39% 13.47% 14.47% 13.15% 0.95% 13.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 23 ม.ค.2563 1.06% 1.26% 37.19% 15.42% 17.38% 16.51% 1.26% 16.55%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 2.22% 3.51% 7.94% 3.24% 4.75% n/a 0.32% 4.61%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 4.02% 2.81% 4.17% 1.14% 2.93% n/a 2.29% 1.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.12% 0.17% 2.71% 2.95% 3.65% n/a 0.15% 3.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.30% 0.39% 12.72% 5.88% 7.12% n/a 0.37% 7.62%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 9.76% 10.25% 21.01% 7.11% 3.90% 4.70% 3.48% -0.22%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 5.41% 7.04% 12.60% 3.89% 3.92% 5.33% 0.69% 1.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.62% 0.75% 10.92% 11.03% 11.72% 13.47% 0.80% 17.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.66% 0.88% 21.39% 10.67% 11.51% 14.37% 0.78% 16.97%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 7.70% 7.08% 12.63% 1.17% n/a n/a 4.34% 4.80%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 8.46% 5.99% 12.06% 3.23% n/a n/a 2.47% 6.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.56% 0.86% 14.63% 16.10% n/a n/a 0.56% 16.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.63% 1.11% 27.34% 15.89% n/a n/a 0.63% 17.64%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 12.12% 9.54% 21.96% 7.79% 7.33% n/a 6.42% 10.01%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 11.69% 11.40% 24.51% 10.16% 11.36% n/a 5.19% 14.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.45% 0.77% 11.74% 11.93% 12.36% n/a 0.53% 11.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.51% 0.94% 18.35% 11.32% 12.09% n/a 0.62% 11.59%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 2.49% 4.94% 9.65% 3.96% 1.72% n/a 3.75% 5.77%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 3.28% 5.83% 8.43% 4.77% 2.29% n/a 1.95% 3.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.65% 0.91% 13.41% 15.11% 15.59% n/a 0.77% 16.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.79% 1.02% 19.10% 15.59% 15.69% n/a 0.97% 18.70%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 3.24% 2.05% 9.27% 3.62% 4.06% 4.84% 1.44% 4.91%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 6.29% 4.92% 11.45% 2.32% 5.32% 6.34% 5.24% 6.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.19% 0.23% 3.83% 5.51% 6.81% 7.03% 0.12% 9.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.30% 0.34% 9.55% 5.78% 5.64% 5.77% 0.37% 7.70%

ประเภท: 6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 -5.97% -13.89% -9.20% 0.11% -0.56% 10.63% -5.49% 10.13%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 -5.11% -10.42% -4.75% 1.79% 2.33% 11.93% -4.11% 10.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.70% 0.70% 9.51% 10.48% 9.66% 13.30% 0.91% 16.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.76% 0.72% 9.86% 10.89% 10.75% 14.27% 0.95% 18.49%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 -3.77% -9.01% -5.37% -0.38% n/a n/a -3.05% 0.40%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 -3.29% -6.79% -2.32% 2.04% n/a n/a -2.80% 3.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.44% 0.44% 6.15% 6.88% n/a n/a 0.58% 6.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.53% 0.50% 7.13% 7.60% n/a n/a 0.66% 7.52%

ประเภท: 7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 4.78% 4.00% 8.15% 2.92% 1.84% n/a 0.20% 4.12%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 5.55% 4.97% 6.86% 4.45% 4.47% n/a -0.70% 6.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.76% 0.76% 11.20% 10.56% 11.86% n/a 0.83% 10.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.77% 0.86% 24.16% 11.01% 12.32% n/a 0.87% 11.65%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 -5.72% -13.57% -8.80% -0.38% -1.01% 10.65% -5.03% 13.09%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 -5.11% -10.42% -4.75% 1.79% 2.33% 11.93% -4.11% 13.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.69% 0.68% 9.30% 10.22% 9.43% 12.93% 0.89% 15.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.76% 0.72% 9.86% 10.89% 10.75% 14.27% 0.95% 19.20%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 0.23% 0.54% 1.07% 0.83% 0.82% 1.25% 0.06% 1.35%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.40% 0.83% 1.70% 1.49% 1.72% 2.65% 0.11% 2.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.00% 0.01% 0.09% 0.10% 0.09% 0.22% 0.00% 1.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.00% 0.01% 2.28% 0.10% 1.35% 1.58% 0.00% 2.57%

ประเภท: 8 - กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 -1.50% n/a n/a n/a n/a n/a -1.09% -2.03%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 -1.34% n/a n/a n/a n/a n/a -0.74% -1.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.21% n/a n/a n/a n/a n/a 0.28% 0.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.27% n/a n/a n/a n/a n/a 0.33% 0.25%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 0.27% n/a n/a n/a n/a n/a 0.07% 0.49%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.40% n/a n/a n/a n/a n/a 0.11% 0.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.00% n/a n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.00% n/a n/a n/a n/a n/a 0.00% 0.01%
 วันที่3 เดือน6 เดือน12 เดือน3 ปี5 ปี10 ปีตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อัตราผลตอบแทน 31 ม.ค.2563 0.72% n/a n/a n/a n/a n/a 0.23% 0.95%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.75% n/a n/a n/a n/a n/a 0.40% 1.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31 ม.ค.2563 0.02% n/a n/a n/a n/a n/a 0.02% 0.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 31 ม.ค.2563 0.04% n/a n/a n/a n/a n/a 0.04% 0.03%

1. กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ SET TRI และก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ 80% ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตร รัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 2% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่ มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


2. กองทุนรวมผสม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

เกณฑ์มาตรฐาน: 65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5%

ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50% ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

เกณฑ์มาตรฐาน: 35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50%, ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%


3. กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น

เกณฑ์มาตรฐาน: 45% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 10% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไปอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 คือ 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและ 10% ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน BBB+ up 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


4. กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยถ่วงน้ำหนักในสัดส่วนที่เท่ากัน


5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

กองทุนเปิดยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี S&P 500 TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Zhong Hua TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI GD) เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย JP Morgan เพื่อใช้ในการติดตามผลตอบแทนโดยรวมของตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ซึ่งออกในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี FTSE World Europe TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Emerging Markets TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI India TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI Japan TR
หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือดัชนี Topix 1st Section TR

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI World Free TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์

เกณฑ์มาตรฐาน: Russell 2000 TR


6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

เกณฑ์มาตรฐาน: 70% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 30% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 70% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เกณฑ์มาตรฐาน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN TR

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ค่าเฉลี่ยในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่าง ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ


8. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 45% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 10% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB+ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกณฑ์มาตรฐาน: 35% SET TRI, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark to Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย