กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

SEDOL:BNCBCH2 , ISIN:TH1522010004

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได้ โดยจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ/หรือตราสารหนี้อื่นๆ ที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยหากมีการลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนในตราสารที่เป็นเงินสกุลบาท

กำลังดาวน์โหลดเอกสาร

ผลการดำเนินงาน

พบข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลด
ผิดพลาด
พบข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลด
ไม่พบข้อมูล

ปัจจัยสำคัญ

บทความ

ข้อมูลสำคัญ

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต