ลงทุนกับเรา

ลงทุนกับอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด – ขั้นตอน

นักลงทุนที่สนใจลงทุนผ่านกองทุนรวมของทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด สามารถอ่านขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ได้ตามคำแนะนำข้างล่างนี้


ข้อมูลเพิ่มเติม

“เพิ่มการลงทุน อย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วย แผนการลงทุน รายเดือน”
ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับลูกค้าใหม่

วิธีการเปิดบัญชี

กรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีและส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้กับ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ขั้นตอนการซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม B-Pay (ใช้แทนใบนำฝากเงินธนาคาร Pay-in Slip) และชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสดหรือเช็ค ผ่านธนาคารทั้ง 4 แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงศรีอยุธยา ไทยพาณิชย์ และ กสิกรไทย ภายในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์ หากผู้ลงทุนไม่ได้สมัครใช้บริการ FastTrack ท่านจำเป็นต้องแฟกซ์ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนมาที่ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (โทรสารหมายเลข +66 2352 3389) ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ทำรายการ ท่านสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสด ภายในเวลา 15.30 น.หรือในกรณีชำระด้วยเช็คหรือดราฟต์ ภายในเวลา 13.00 น. ของวันที่ทำรายการ

เงื่อนไขขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) เปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้ กรณีซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสดหรือเช็ค มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อกองทุนแต่ละครั้ง เท่ากับ 10,000 บาท ต่อรายการ

กรณีซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อกองทุนแต่ละครั้ง เท่ากับ 20,000 บาท ต่อรายการ โดยมีกองทุนที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้

  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30 (ABLTF 70/30)
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว (ABLTF)
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSC-RMF)
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชียแปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABAPAC-RMF)
  • ทางบลจ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ในกรณีที่ บลจ.เห็นว่าการลงทุนไม่ได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดหย่อนภาษี

สำหรับแผนการลงทุนรายเดือนเริ่มต้นลงทุนเพียง 5,000 บาท (โครงการสานฝันเริ่มด้วยพันบาทของก.ล.ต. สามารถลงทุนรายเดือนผ่านกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท (ABG) และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู (ABV) ขั้นต่ำ 1,000 บาท)

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

เอกสารที่จะได้รับหลังจากที่ท่านสั่งซื้อกองทุนของอเบอร์ดีน:

  • หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) จะได้รับภายใน 5 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการ
  • รายงานการซื้อขายหน่วยลงทุน (Monthly Statement) จัดส่งทุกสิ้นเดือน

ท่านสามารถรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทได้ในหนังสือพิมพ์รายวัน อาทิ เดอะเนชั่น กรุงเทพธุรกิจ และผู้จัดการรายวัน และ นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้ ในการ ตรวจสอบจำนวนหน่วยลงทุนและยอดเงินคงเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ทั้งทาง e-avenue (Internet Online) และระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

วิธีการขายหน่วยลงทุน

ในการสั่งขายหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมส่งมอบคำสั่งนั้นให้ทางบริษัทจัดการภายในเวลา 13.00 น.ของวันที่ทำรายการ โดยผู้ลงทุนสามารถ ส่งคำสั่งทางโทรสารของบริษัทฯ หมายเลข +66 2352 3389 โดยผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 5 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการขึ้นอยู่กับประเภทกองทุนที่ท่านลงทุน

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมส่งมอบคำสั่งนั้นให้ทางบริษัทจัดการภายในเวลา 13.00 น.ของวันที่ทำรายการ โดยผู้ลงทุน สามารถส่งคำสั่งทางโทรสารของบริษัทฯหมายเลข +66 2352 3389 โดยราคาสับเปลี่ยนจะใช้ของวันที่ทำรายการ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป มูลค่าขั้นต่ำของการสับเปลี่ยนกองทุนแต่ละครั้ง เท่ากับ 10,000 บาท ต่อรายการ

หมายเหตุ: ทุกเอกสารที่ส่งทางโทรสาร ผู้ถือหน่วยลงทุนกรุณาจัดส่งเอกสารตัวจริงให้กับทางบริษัทฯ

คำถามที่พบบ่อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญที่นักลงทุนจะต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ลงทุน ดังนั้น เราจึงได้เตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่ถูกถามบ่อย กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง เพื่อเข้าสู่คำถามและคำตอบ

1. B-Pay คืออะไร
2. FastTrack คืออะไร
3. B-Pay และ FastTrack ต่างกันอย่างไร
4. ถ้าผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการใช้บริการ FastTrack ต้องส่งอะไรให้บริษัท ใช้เวลา นานเท่าไร และผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบได้อย่างไรว่าผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเริ่มใช้ บริการได้แล้ว
5. ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระค่าบริการอื่นใดเพิ่มเติมเมื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่าน B-Pay หรือไม่
6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบได้อย่างไรว่า รายการการชำระเงินตาม B-Pay และหรือ การทำคำสั่งซื้อตามบริการ FastTrack สมบูรณ์แล้ว
7. การซื้อผ่าน ATM / Telephone Banking / Internet Banking มีขั้นตอนอย่างไร (รายละเอียดการชำระเงินผ่านธนาคารต่างๆ)
8. หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยืนยันการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนอย่างไร
การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต