โฆษณา/รายการส่งเสริมการขาย

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ (ABGDD) ระหว่างวันที่ 8-23 กันยายน 2564

โครงการส่งเสริมการขาย สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกร ไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม –30 กันยายน 2564

โครงการส่งเสริมการขาย สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม –30 กันยายน 2564

โครงการส่งเสริมการขาย สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม –30 กันยายน 2564

โครงการส่งเสริมการขาย สำหรับ ธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม –30 กันยายน 2564

โครงการส่งเสริมการขาย สำหรับ ธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม –30 กันยายน 2564

โครงการส่งเสริมการขาย ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์– แบบสะสมมูลค่า (ABGS-A) ส าหรับ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่7 มิถุนายน –6 สิงหาคม 2564

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์– แบบสะสมมูลค่า (ABGS-A) ส าหรับ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน –6 สิงหาคม 2564

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์– แบบสะสมมูลค่า (ABGS-A) กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ (ABAGS) กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ (ABCG) และ กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิ ค เอคควิตี้ ฟันด์ (ABAPAC) ส าหรับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่7มิถุนายน –31 สิงหาคม 2564

รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ – แบบสะสมมูลค่า (ABGS-A) และ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ (ABAGS) สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2564

Promotion

รายการส่งเสริมการขาย แถมหน่วยลงทุน (Free Units) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ – แบบสะสมมูลค่า (ABGS-A) และ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ (ABAGS) สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2564 และถือครองหน่วยลงทุนจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

โปรโมชั่น

รายการส่งเสริมการขาย  ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ – แบบสะสมมูลค่า (ABGS-A)  (5-19 พ.ค. 2563)

Promotion

รายการส่งเสริมการขายส่วนลดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์

โปรโมชั่น

รายการส่งเสริมการขายของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า (ABGS-A)

โครงการส่งเสริมการขายสำหรับ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ (ABCG) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ (ABAGS)

โครงการส่งเสริมการขายกองทุน Offshore Funds

โครงการส่งเสริมการขายกองทุน Offshore Funds

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย SSF ปี 2563

โครงการส่งเสริมการขาย SSF ปี 2563

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย RMF-LTF ปี 2563

โครงการส่งเสริมการขาย RMF-LTF ปี 2563

โปรโมชั่น

โครงการ โบนัสบอกต่อ – บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ (ABEHB)

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ (ABEHB)

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (ABSM) และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น (ABTED)

โครงการส่งเสริมการขายสำหรับ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยามลีดเดอร์ส (ABSL) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่าเกทเวย์ฟันด์ (ABCG)

สำหรับผู้ลงทุนที่มีการลงทุนจำนวนเท่ากับหรือมากกว่า 1,000,000 บาท จะได้รับการคิดค่าธรรมเนียม (Front-end fee) ในอัตราพิเศษครึ่งหนึ่งของอัตราที่เรียกเก็บในปัจจุบัน*

*ปัจจุบันค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยามลีดเดอร์ส และร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่าเกทเวย์ฟันด์

โครงการส่งเสริมการขายอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด LTF-RMF ปี 2562

สำหรับเงินลงทุนทุก ๆ 50,000 บาท ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ร่วมรายการ

ตลอดทั้งปี 2562 (2 มกราคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562) ท่านจะได้รับของสมนาคุณเป็นหน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท ใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น (ABCC) เป็นไปตามเงื่อนไข

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

โปรโมชั่น