ลงทุนกับอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด – แบบฟอร์มต่างๆ

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนผ่านกองทุนของทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับการทำธุรกรรมกับจากบริษัทได้ที่นี่

แบบฟอร์มต่างๆ

คำขอเปิดบัญชี
 

คำสั่งซื้อ
 

คำสั่งขาย
 

คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน บลจ. อเบอร์ดีน
 

คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน RMF/LTF ระหว่าง บลจ
 

แบบฟอร์ม B-Pay
 

ขั้นตอนการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยระบบ B-Pay
 
หนังสือมอบอำนาจ (FastTrack)
 

คำขอใช้บริการ/ยกเลิกแผนการลงทุนแบบรายเดือน (MIP)
 

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit)
 

คำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (MyInvestments)
 

คำขอแก้ไขข้อมูล - วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
 

คำขอแก้ไขข้อมูล - อื่นๆ
 

แบบฟอร์ม FATCA สำหรับบุคคลธรรรมดา
 

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลส่วนตัวสำหรับบุคคลธรรมดา (KYC)
 

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลส่วนตัวสำหรับนิติบุคคล
 

แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile)
 

แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
 

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนที่สามารถลงทุนในตราสาร
 

ระดับความเสี่ยงและการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ลงทุน
 

คำขอหนังสือรับรองการถือลงทุน
 

คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 

คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 

คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
 

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต