ข้อมูลด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

การลงทุนมีความเสี่ยง มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นตัวชี้นำถึงผลลัพธ์ในอนาคต

Aberdeen Standard Investments เป็นชื่อในการทำธุรกิจทางด้านการลงทุนของ Aberdeen Asset Management และ Standard Life Investments

บริษัท Standard Life Aberdeen plc จดทะเบียนในสกอตแลนด์ (SC286832) ตั้งอยู่เลขที่ 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. www.standardlifeaberdeen.com

ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการโดยบริษัทตามที่ระบุชื่อไว้ด้านล่าง ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นเพียงข้อบ่งชี้และไม่ถือเป็นข้อตกลงตามสัญญาใด ๆ และไม่ถือเป็นข้อเสนอ, ข้อแนะนำในการลงทุนหรือการชักชวนเกี่ยวกับตราสารทางการเงินใด ๆ หรือเข้าไปมีส่วนในการให้บริการหรือกิจกรรมในการลงทุน ทั้งนี้ไม่มีการรับประกันหรือรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อมอันเป็นผลเนื่องมาจากการกระทำเกี่ยวกับข้อมูล, ความเห็นหรือการคาดคะเนใดๆ ของผู้อ่าน, บุคคลหรือกลุ่มใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์นี้

โปรดทราบว่าการลงทุนในบางประเภทที่อ้างถึงในเว็บไซต์นี้ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้ในทุกเขตอำนาจศาลที่เราดำเนินกิจการอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสนทนากับเจ้าหน้าที่ที่คุณติดต่ออยู่เป็นประจำหรือหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.standardlifeinvestments.com และ www.aberdeen-asset.com

ความเสี่ยงในการลงทุน:

ตราสารทุน: หลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีความผันผวนมากกว่า, กำหนดราคาได้ยากกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าหลักทรัพย์ในประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบที่แตกต่างกันและความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ความเสี่ยงเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้นในประเทศตลาดเกิดใหม่

ตราสารหนี้: ตราสารหนี้มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอัตราดอกเบี้ย, เครดิต, การชำระเงินล่วงหน้าและการต่ออายุ

อสังหาริมทรัพย์: การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากกว่าเนื่องจากธรรมชาติและความผันผวนในการลงทุนดังกล่าว การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำและมีข้อจำกัดในด้านศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ มูลค่าอสังหาริมทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยอาทิเช่น บรรยากาศทางเศรษฐกิจ, สภาวะของตลาดอสังหาริมทรัพย์, อัตราดอกเบี้ยและกฎระเบียบต่างๆ

สินทรัพย์ทางเลือก: การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (alternative) อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนแบบเก็งกำไรซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่สูงและโดยปกติมองว่ามีสภาพคล่องต่ำเนื่องจากข้อจำกัดในการโอนผลประโยชน์ นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือเป็นจำนวนมาก นักลงทุนต้องมีความสามารถทางการเงิน, ความซับซ้อน / ประสบการณ์และความเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว

การกระจายการลงทุนไม่ได้หมายความว่าจะช่วยให้ได้ผลตอบแทนหรือปกป้องไม่ให้ขาดทุนได้เสมอไป

นี่ไม่ใช่รายการหรือคำอธิบายถึงความเสี่ยงทั้งหมดและนักลงทุนควรอ่านเอกสารเสนอขายที่เกี่ยวข้องและปรึกษากับที่ปรึกษาของตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุน

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับการแจกจ่ายไปยังบริษัทในเครือของ Aberdeen Asset Management ในประเทศที่เกี่ยวข้องดังนี้:

ในสหรัฐอเมริกา Aberdeen Standard Investments™ เป็นชื่อทางการตลาดของบริษัทในเครือ, ที่ปรึกษาการลงทุนจดทะเบียนดังต่อไปนี้: Aberdeen Asset Management Inc., Aberdeen Asset Managers Ltd, Aberdeen Asset Management Ltd, Aberdeen Asset Management Asia Ltd และ Aberdeen Capital Management, LLC.

Aberdeen Standard Investments™ เป็นชื่อทางการตลาดในแคนาดาสำหรับบริษัทในเครือที่จดทะเบียนในนาม: Aberdeen Asset Management Inc., Aberdeen Fund Distributors, LLC, และ Aberdeen Asset Management Canada Limited. บริษัท Aberdeen Asset Management Inc. ได้จดทะเบียนเป็นผู้จัดการพอร์ตการลงทุนในจังหวัด Ontario, New Brunswick และ Nova Scotia ของแคนาดา และในฐานะผู้จัดการกองทุนเพื่อการลงทุนในจังหวัด Quebec, และ Newfoundland และ Labrador บริษัท Aberdeen Asset Management Canada Limited ได้จดทะเบียนเป็นผู้จัดการพอร์ตการลงทุนในจังหวัด Ontario บริษัท Aberdeen Fund Distributors, LLC, ดำเนินงานในฐานะผู้จัดจำหน่าย (Exempt Market Dealer) ในทุกจังหวัดและดินแดนของแคนาดา

Aberdeen Standard Investments™ เป็นชื่อทางการตลาดในบราซิลให้กับ Aberdeen Asset Management Inc. และ Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. บริษัท Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. เป็นชื่อที่ได้จดทะเบียนไว้กับ CVM ในฐานะผู้จัดการการลงทุน

สหราชอาณาจักรอังกฤษ, นอร์เวย์, แอฟริกาใต้และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปโดย Aberdeen Asset Managers Limited ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของ Financial Conduct Authority ในสหราชอาณาจักรอังกฤษ โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1XL และจดทะเบียนในสกอตแลนด์ตามทะเบียนเลขที่ 108419

Aberdeen Asset Managers Limited (AAML) ได้รับใบอนุญาตเลขที่ 43675 ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินประเภท I (Category I financial services provider (FSP)) ตามพรบ. the Financial Advisory and Intermediary Services Act, 2002 (FAIS) และยังได้รับอนุญาตขายประกันความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ใบอนุญาต FSP ทำให้ AAML สามารถให้บริการในฐานะคนกลาง (intermediary services) (ตามที่ระบุไว้ใน FAIS) ให้กับลูกค้าชาวแอฟริกาใต้ในเรื่องที่เกี่ยวกับหุ้น, เครื่องมือในตลาดการเงิน, หุ้นกู้ (debenture) และหนี้ที่มีการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitised debt), ใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant), หนังสือรับรองและตราสารอื่น, ตราสารอนุพันธ์, โครงการการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน (participatory interests in Collective Investment Scheme), ตราสารเพื่อการลงทุนด้านอัตราแลกเปลี่ยน (foreign currency denominated investment instrument), เงินฝากระยะยาวและเงินฝากระยะสั้น

Aberdeen Global มีภูมิลำเนาและอยู่ภายใต้กฎหมายของลักเซมเบิร์กและกองทุนย่อยของ Aberdeen Global ซึ่งได้รับอนุมัติจาก the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) สามารถซื้อขายต่อสาธารณชนได้ในแอฟริกาใต้

สวิตเซอร์แลนด์มี Aberdeen Asset Managers Switzerland AG (AAMS) จดทะเบียนในสวิตเซอร์แลนด์ เลขที่ CHE-114.943.983 มีสำนักงานจดทะเบียนที่ Schweizergasse 14, 8001 Zurich ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA)

Aberdeen Asset Middle East Limited (“AAMEL”) จดทะเบียนไว้กับ the Abu Dhabi Global Market (“ADGM”) (เลขทะเบียน 000000252) อยู่ภายใต้ข้อบังคับของ the Financial Services Regulatory Authority (“FSRA”)

สิงค์โปร์โดย Aberdeen Asset Management Asia Limited ทะเบียนเลขที่ 199105448E

ฮ่องกงโดย Aberdeen Standard Investments (Hong Kong) Limited เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ผ่านการทบทวนจาก the Securities and Futures Commission

สาธารณรัฐประชาชนจีน (“PRC”) โดย Aberdeen Standard Asset Management (Shanghai) Co., Ltd. ใช้ใน PRC เท่านั้น

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดย Aberdeen Standard Investments Australia Limited ABN 59 002 123 364, AFSL No. 240263 ในนิวซีแลนด์ให้ขายให้กับนักลงทุนรายใหญ่ (wholesale investor) ตามที่ระบุไว้ใน พรบ. the Financial Markets Conduct Act 2013 (นิวซีแลนด์) เท่านั้น

มาเลเซียโดย Aberdeen Asset Management Sdn Bhd, เลขที่: 690313-D และ Aberdeen Islamic Asset Management Sdn Bhd, เลขที่: 827342-W

ประเทศไทยโดย Aberdeen Asset Management Company Limited.

ญี่ปุ่นโดย Aberdeen Standard Investments (Japan) Limited

ไต้หวันโดย Aberdeen International Securities Investment Consulting Company Ltd (101Jin-Guan-Tou-Gu-Xin-Zi-Di No.33), ซึ่งดำเนินงานโดยอิสระตามที่อยู่เลขที่ 8F, No.101, Songren Rd., Taipei City, Taiwan, Republic of China Tel: +886 2 87224500

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับแจกจ่ายไปยังบริษัท Standard Life Investments ดังต่อไปนี้:

Standard Life Investments Limited จดทะเบียนในสกอตแลนด์ (SC123321) บ้านเลขที่ 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL. Standard Life Investments Limited ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของ the Financial Conduct Authority ในอังกฤษ

Standard Life Investments (Hong Kong) Limited ได้รับอนุญาตตามระเบียบข้อบังคับของ the Securities and Futures Commission in Hong Kong และเป็นบริษัทในเครือของ Standard Life Investments Limited ซึ่งเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว

Standard Life Investments Limited (ABN 36 142 665 227) จัดตั้งขึ้นในสกอตแลนด์ (เลขที่ SC123321) และได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตจาก Australian financial services ตาม พรบ. the Corporations Act 2001 (Cth) (พรบ.) วรรคที่ 911A(2)(l) ตามข้อกำหนดการให้บริการทางการเงินที่นิยามไว้ในรายการ A ของ the relief instrument เลขที่10/0264 ลงวันที่ 9 เมษายน 2010 ออกให้กับ Standard Life Investments Limited โดย the Australian Securities and Investments Commission การให้บริการทางการเงินนี้มีไว้ให้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ (wholesale clients) เท่านั้นตามที่นิยามไว้ในบทย่อยที่  761G(7) ของ พรบ. บริษัท Standard Life Investments Limited ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับตาม the Financial Conduct Authority ภายใต้กฎหมายของสหราชอาณาจักรอังกฤษซึ่งแตกต่างไปจากกฎหมายของออสเตรเลีย

Standard Life Investments Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในไอร์แลนด์ (904256) ตั้งอยู่เลขที่ 90 St Stephen’s Green Dublin 2 ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับในอังกฤษตาม the Financial Conduct Authority

Standard Life Investments (USA) Limited จดทะเบียนในฐานะตัวแทน (Exempt Market Dealer) ไว้กับ the Ontario Securities Commission และจดทะเบียนในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนไว้กับ the US Securities and Exchange Commission บริษัท Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited จดทะเบียนในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนไว้กับ the US Securities and Exchange Commission

Standard Life Investments (Singapore) Pte. Ltd อยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของ the Monetary Authority of Singapore และได้รับอนุญาตตามพรบ. the Securities and Futures Act (เลขทะเบียน: CMS100581-1), และเป็นบริษัทในเครือของ Standard Life Investments Limited ซึ่งเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง – มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป กรุณาศึกษาปัจจัยด้านความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนที่มีแนบอยู่ในแต่ละกองทุนทั้งในเรื่องทั่วไปและความเสี่ยงในการลงทุนตามที่ระบุไว้

© Standard Life Aberdeen

Aberdeen Standard Investments เป็นชื่อในการทำธุรกิจทางด้านการลงทุนของ Aberdeen Asset Management และ Standard Life Investments

การลงทุนมีความเสี่ยง มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นตัวชี้นำถึงผลลัพธ์ในอนาคต

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต