ประกาศทางด้านกฎหมาย

1. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทและกฎระเบียบต่างๆ Aberdeen Standard Investments เป็นชื่อในการทำธุรกิจทางด้านการลงทุนของ Aberdeen Asset Management และ Standard Life Investments

www.aberdeenstandard.com จัดทำโดย Standard Life Aberdeen Group

บริษัท Aberdeen Asset Managers Limited (SC108419) จดทะเบียนที่สกอตแลนด์ ตั้งอยู่ที่ 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1XL

กลุ่มบริษัท Aberdeen Asset Management ประกอบด้วยบริษัท Aberdeen Asset Management PLC (SC082015) และบริษัทในเครือซึ่งรวมถึง Aberdeen Asset Managers Limited, Aberdeen Asset Investments Limited (794936), Aberdeen Investment Solutions Limited (SC106723), Aberdeen Standard Investments Life And Pensions Limited (3526143), Aberdeen Fund Managers Limited (740118), Aberdeen Real Estate Operations Limited (SC169791), Parmenion Capital Partners LLP (OC322243) และ Self Directed Investments Ltd (8081015) ทั้งหมดจดทะเบียนในสกอตแลนด์ ตั้งอยู่ที่ 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1XL ยกเว้น Aberdeen Asset Investments Limited, Aberdeen Standard Investments Life And Pensions Limited และ Aberdeen Fund Managers Limited ซึ่งจดทะเบียนในอังกฤษ บ้านเลขที่ 2 College Square, Anchor Road, Bristol, BS1 5UE

บริษัททั้งหมดที่กล่าวมานี้ยกเว้นบริษัท Aberdeen Asset Management PLC และ Aberdeen Real Estate Operations Limited ได้รับมอบหมายให้ทำธุรกิจและอยู่ภายใต้ข้อบังคับในอังกฤษตาม the Financial Conduct Authority ส่วนบริษัท Aberdeen Standard Investments Life And Pensions Limited ได้รับมอบหมายให้ทำธูรกิจในอังกฤษโดย Prudential Regulation Authority และอยู่ภายใต้ข้อบังคับตาม the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority นอกจากนี้ บริษัท Aberdeen Asset Managers Limited ยังได้จดทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนไว้กับ US Securities and Exchange Commission

Standard Life Investments Limited (SC123321) จดทะเบียนในสกอตแลนด์ ตั้งอยู่ที่ 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL นอกจากนี้ยังได้จดทะเบียนในไอร์แลนด์ (904256) และมีที่อยู่สำหรับทำธุรกิจ เลขที่ 90 St. Stephen's Green, Dublin 2, Ireland

กลุ่มบริษัท Standard Life Investments ประกอบด้วยบริษัท Standard Life Investments (Holdings) Limited (SC298143) และบริษัทในเครือซึ่งรวมทั้ง Standard Life Investments Limited, Aberdeen Standard Capital Limited(SC317950), Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited (SC123322), SLTM Limited (SC075550), Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488), SL Capital Partners LLP (SO301408) และ Ignis Asset Management Limited (SC200801) โดยบริษัททั้งหมดจดทะเบียนในสกอตแลนด์ ตั้งอยู่ที่ 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL

บริษัททั้งหมดนี้ยกเว้นบริษัท Standard Life Investments (Holdings) Limited และ Ignis Asset Management Limited ได้รับมอบหมายให้ทำธุรกิจและอยู่ภายใต้ข้อบังคับในอังกฤษตาม the Financial Conduct Authority

หมายเลขอ้างอิงในการจดทะเบียนกับ Financial Conduct Authority ได้แก่: Aberdeen Asset Investments Limited - 193707, Aberdeen Standard Investments Life And Pensions Limited  - 187323, Aberdeen Asset Managers Limited – 121891, Aberdeen Fund Managers Limited – 121803, Aberdeen Investment Solutions Limited – 122130, Parmenion Capital Partners LLP – 462085, Self Directed Investments Ltd – 593445, Standard Life Investments Limited - 188406, Aberdeen Standard Capital Limited– 466684, Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited - 146477, SLTM Limited - 119366, Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited - 143445, SL Capital Partners LLP – 469934 สามารถดูการจดทะเบียนกับ The Financial Conduct Authority ได้ที่ https://register.fca.org.uk/

เลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของกลุ่มบริษัท Standard Life Aberdeen ได้แก่ GB270347469

บริษัท Aberdeen Standard Investments Inc. ได้จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ตามที่อยู่ 1735 Market Street, 32nd Floor, Philadelphia, PA 19103 โดยเป็นบริษัทในเครือซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย Aberdeen Asset Management PLC. และได้จดทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนกับ the US Securities and Exchange Commission

บริษัท Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited จดทะเบียนในสิงคโปร์ (199105448E) ที่อยู่เลขที่ at 21 Church Street, #01-01 Capital Square Two, Singapore 049480 โดยเป็นบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท Aberdeen Asset Management PLC. โดยได้จดทะเบียนและอยู่ภายใต้ข้อบังคับตาม the Monetary Authority of Singapore บริษัท Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited ยังได้จดทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนไว้กับ the US Securities and Exchange Commission

บริษัท Standard Life Investments (USA) Limited จดทะเบียนในสกอตแลนด์ (SC215736) ตามที่อยู่เลขที่ 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL โดยเป็นบริษัทในเครือซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย Standard Life Investments Limited บริษัทได้จดทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนไว้กับ the US Securities and Exchange Commission และมีถิ่นที่อยู่ในการทำธุรกิจเลขที่ One Beacon Street, 34th Floor, Boston, MA 02108-3106, USA

Standard Life Investments (Hong Kong) Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในฮ่องกง (666004) โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 30th Floor, Jardine House, One Connaught Place, Central, Hong Kong และเป็นบริษัทในเครือซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย Standard Life Investments Limited บริษัทได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้ข้อบังคับของฮ่องกงตาม the Securities and Futures Commission และมีที่อยู่ในการทำธุรกิจอยู่ที่ 30th Floor, LHT Tower, 31 Queen’s Road Central, Hong Kong

คำอ้างอิงใดๆ ที่กล่าวถึงคำว่า “เรา”, “ของเรา”, “พวกเรา” หรือ “กลุ่มบริษัท Standard Life Aberdeen” ในหน้าเว็บไซต์นี้ให้หมายถึงบริษัท Standard Life Aberdeen plc รวมทั้งบริษัทในเครือ, ผู้รับหน้าที่กระทำการในฐานะบริษัทในเครือและบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม) เป็นครั้งคราวไป

2. ถิ่นที่อยู่และการบังคับใช้กฎหมาย เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ในประเทศที่กลุ่มบริษัท Aberdeen Asset Management และ Standard Life Investments เข้าไปดำเนินกิจการ ข้อมูลในเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหรือเรียกร้องให้ซื้อขายหน่วยลงทุนหรือหุ้นในกองทุนของกลุ่มบริษัท Aberdeen Asset Management และ Standard Life Investments ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฏหมายใดๆ ซึ่งการเสนอขาย, เรียกร้องให้ซื้อขายหรือจัดจำหน่ายนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งบุคคลที่ทำการเสนอขาย, เรียกร้องให้ซื้อขายไม่มีคุณสมบัติที่จะกระทำการเช่นนั้นหรือใครก็ตามที่กระทำการให้สิ่งที่ผิดกฏหมายในการเสนอขายหรือเรียกร้องให้ซื้อขายดังกล่าว

3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบและข้อกำหนดทั่วไป เราได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อยู่ภายในหน้าเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสหราชอาณาจักรอังกฤษ ณ วันที่ออก, เกิดข้อผิดพลาดหรือการละเว้นอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา, การนำเสนอ, ผลการดำเนินงาน, สิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดให้มีเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บเพจนี้ตามที่เราเห็นสมควรและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราไม่รับประกันหรือรับรองว่าหน้าเว็บไซต์นี้จะสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาในช่วงเวลาทำงานของเราตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราวหรือถูกจำกัดการใช้งาน เนื่องจากเหตุผลด้านการดูแลระบบหรืออื่น ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกิดจากการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องและการหมุนเวียนข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ภายในหน้าเว็บไซต์นี้หรือหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ คุณอาจเข้าชมได้ที่ www.aberdeen-asset.com หรือ www.standardlifeinvestments.com

เราไม่รับรับผิดชอบต่อข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ภายนอกซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากลิงค์ hypertext ในหน้าเว็บเหล่านี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ จะได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้รับการรับรองหรือสนับสนุนจากเราไม่ว่าในทางใด ๆ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิ๊กไปที่ลิงค์ hypertext ภายนอกใด ๆ ก็ตาม คุณจะออกจากเว็บไซต์ของ Aberdeen Standard Investments และเข้าถึงเว็บไซต์ภายนอกโดยยอมรับความเสี่ยงของคุณเอง

โปรดระลึกไว้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต มูลค่าของหน่วยลงทุน, หุ้นและรายได้สามารถตกลงไปรวมทั้งขึ้นมาและนักลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนครบตามจำนวนเงินที่ลงทุนไปในครั้งแรก การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นหรือลดลง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ โปรดอ่านได้จากเอกสารการเสนอขายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเข้าไปในหน้าเว็บเพจเหล่านี้แล้ว ถือว่าคุณได้ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในหน้าเว็บเพจเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบเหล่านี้ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายของสกอตแลนด์

4. ข้อแนะนำ ไม่มีหน้าใดในเว็บไซต์นี้ที่จะถือได้ว่าเป็นการให้คำแนะนำทางด้านการเงิน, การลงทุนหรือเป็นคำแนะนำจากมืออาชีพอื่นใดและคุณควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินของคุณหรือที่ปรึกษามืออาชีพอื่น ๆ หากคุณต้องการคำแนะนำทางการเงินหรืออื่น ๆ

5. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 Standard Life Aberdeen สงวนลิขสิทธิ์สำหรับหน้าเว็บไซต์นี้, ในหน้าจอที่แสดงหน้าเว็บและข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่ในนั้นและการจัดเตรียมทั้งหลายนี้เป็นสมบัติของกลุ่มบริษัท Standard Life Aberdeen เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำว่า "Aberdeen Standard Investments" และ โลโก้ของ "Aberdeen Standard Investments" เป็นเครื่องหมายทางการค้าของกลุ่มบริษัท Standard Life Aberdeen ซึ่งอาจหมายถึงสิทธิทั้งเครื่องหมายทางการค้าและเครื่องหมายในการให้บริการที่ปรากฏอยู่ในเครื่องหมายอื่น ๆ ที่มีอยู่ในหน้าเว็บไซต์นี้

ห้ามทำสำเนาของหน้าเว็บเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกลุ่มบริษัท Standard Life Aberdeen โดยเด็ดขาดเว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่ใช่เพื่อการค้า

6. อีเมล์และการสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น โปรดรับทราบว่าไม่มีการรับรองว่าการติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ส่งมาจะถึงเราหรือไม่หรือว่าเนื้อหาของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ดังกล่าวจะยังคงเป็นความลับส่วนตัวหรือไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการส่ง หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ คุณอาจต้องการใช้โทรศัพท์หรือเขียนจดหมายถึงเราแทน เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณหรือบุคคลอื่นอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียความลับของข้อมูลดังกล่าว

เรามีการคัดกรอง, ตรวจสอบและรักษาระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปกป้องระบบของเราและทำให้ระบบทำงานได้อย่างราบรื่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบและการดำเนินธุรกิจที่ดี

7. การดาวน์โหลด คุณยอมรับความเสี่ยงในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใด ๆ ด้วยตัวเอง เราไม่รับประกันความเหมาะสมของซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ถูกดาวน์โหลดและไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อปัญหากับคอมพิวเตอร์ของคุณที่อาจเกิดขึ้น หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของซอฟต์แวร์ที่จะดาวน์โหลดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณขอแนะนำให้คุณขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนดาวน์โหลด

8. ความเป็นส่วนตัว เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.aberdeenstandard.com ("เว็บไซต์") ของเรา เราใช้คุกกี้ (ดูหัวข้อที่ 9 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม) และเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์นี้เราจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์นี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้แก่คุณ ตัวอย่างเช่น มันจะช่วยให้เราสามารถเลือกรูปแบบหน้าตาของ layout และการท่องเน็ต (navigation) ที่เหมาะสมที่สุดได้ เราได้ใส่ลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกและเว็บไซต์อื่น ๆ ของกลุ่ม Standard Life Aberdeen เราต้องการให้คุณทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้อาจส่งคุกกี้ของตัวเองไปยังผู้ใช้หรือเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเรียกขอข้อมูลส่วนบุคคล เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อแนวทางการรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ที่คุณสามารถเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ของเราและเราสนับสนุนให้คุณทบทวนนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์แต่ละแห่งก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้

9. นโยบายการใช้คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กซึ่งมักจะมีการระบุตัวตน (identifier) ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งถูกส่งโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังคอมพิวเตอร์,โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต ("อุปกรณ์") ของคุณเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้เรามีข้อมูลทางธุรกิจและการตลาดเพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณรวมถึง IP address, ระบบปฏิบัติการและประเภทเบราเซอร์สำหรับการบริหารระบบและเพื่อสร้างรายงาน นี่เป็นข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการกระทำและรูปแบบการเรียกดูเว็บไซต์ของผู้ใช้และไม่ได้ระบุตัวบุคคลใด ๆ

เราใช้คุกกี้สามประเภทคือ (1) คุกกี้ ‘สมรรถนะ’ (performance) (2) คุกกี้ ‘ระบุตัวตน’ (Identification) (3) คุกกี้ ‘เป้าหมาย’ (Targeting)

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต