ประกาศกองทุน

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุ...

03 ส.ค. 2563

ประกาศปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเ...

30 มิ.ย. 2563

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิด อเบอ...

05 มิ.ย. 2563

ประกาศระงับช่องทางการทำธุรกรรมที่สำนักงานเป็นการชั...

27 เม.ย. 2563

ประกาศงดการจ่ายเงินปันผล ของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ส...

03 เม.ย. 2563

ประกาศการแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ...

25 มี.ค. 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลง...

11 ก.พ. 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลง...

30 ม.ค. 2563

ประกาศไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเ...

06 ม.ค. 2563