ประกาศกองทุน

Find news about our business and community activities as well as regulatory news service announcements and media contacts.

ประกาศหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนใ...

08 ก.ย. 2564

ประกาศมาตรการให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work fro...

09 ก.ค. 2564

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของ กองทุนเปิด ...

01 ก.ค. 2564

ประกาศ หลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการขายและรับซ...

11 มิ.ย. 2564

ตารางแสดงวันหยุดทำการประจำปี 2564

11 มิ.ย. 2564

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันหยุดทำ...

10 มิ.ย. 2564

ประกาศการแจ้งวันจ่ายเงินปันผล และอัตราการจ่ายเงินป...

06 เม.ย. 2564

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันหยุดทำ...

23 มี.ค. 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อกองทุนร...

16 มี.ค. 2564