ประกาศกองทุน

Find news about our business and community activities as well as regulatory news service announcements and media contacts.

ตารางแสดงวันหยุดทำการประจำปี 2564

11 มิ.ย. 2564

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันหยุดทำ...

10 มิ.ย. 2564

ประกาศการแจ้งวันจ่ายเงินปันผล และอัตราการจ่ายเงินป...

06 เม.ย. 2564

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันหยุดทำ...

23 มี.ค. 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อกองทุนร...

16 มี.ค. 2564

ประกาศงดรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน ...

25 ก.พ. 2564

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 4 กองทุน

10 ก.พ. 2564

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์...

04 ก.พ. 2564

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 28 กองทุน

04 ม.ค. 2564