ประกาศกองทุน

Find news about our business and community activities as well as regulatory news service announcements and media contacts.

ตารางแสดงวันหยุดทำการประจำปี 2564

04 ม.ค. 2564

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ แ...

30 พ.ย. 2563

ประกาศงดการจ่ายเงินปันผล ของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ส...

07 ต.ค. 2563

ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขอ...

01 ต.ค. 2563

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันหยุดทำ...

23 ก.ย. 2563

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุ...

03 ส.ค. 2563

ประกาศปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเ...

30 มิ.ย. 2563

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิด อเบอ...

05 มิ.ย. 2563

ประกาศระงับช่องทางการทำธุรกรรมที่สำนักงานเป็นการชั...

27 เม.ย. 2563