ประกาศกองทุน

ประกาศ
หลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด

11 มิ.ย. 2564