บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการกองทุนรวมระดับโลกรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (“LBDU”) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งช่วยให้สามารถบริหารความมั่งคั่งระดับโลกให้กับนักลงทุนไทย

บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) ได้ดำเนินธุรกิจการจัดการกองทุนด้วยศักยภาพการลงทุนที่มั่นคงในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยมีกองทุนที่บริหารในประเทศมากกว่า 20 กองทุน เสนอแก่นักลงทุนในประเทศผ่านผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน การได้รับใบอนุญาต LBDU จะเปิดโอกาสให้บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เสนอบริการใหม่ภายใต้ชื่อ Global Wealth Solutions เพื่อนักลงทุนสถาบัน และลูกค้า High net worth ในประเทศไทยสามารถไปลงทุนในกองทุนรวมทั่วโลกที่จดทะเบียนในลักเซมเบิร์กที่หลากหลายได้อย่างคุ้มค่า

กองทุนที่แนะนำ

emailรับข่าวสารจากอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Global Wealth Solutionsการลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต