กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนภาคสมัครใจที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกัน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นหลักประกันให้แก่ สมาชิกและครอบครัวเมื่อออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เงินทุนที่ใช้เพื่อจัดตั้งและลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะถูกรวบรวม และจ่ายเข้ากองทุนตามงวดของการจ่ายค่าจ้างโดยลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของกองทุน จะถูกหักจากค่าจ้างเรียกว่า “เงินสะสม“ และนายจ้างจะจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน โดยมีบริษัทจัดการทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดดอกผลงอกเงย ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยได้จัดให้มีรูปแบบของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ 2 ประเภทคือแบบ กองทุนหลายนายจ้าง (Pooled Fund) และ กองทุนเดี่ยว (Single Fund)

กองทุนหลาย นายจ้าง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบหลายนายจ้าง (Pooled Fund เหมาะสำหรับองค์กรหรือสถาบันขนาดเล็กถึงกลางที่เข้ามาอยู่รวมกันในกองทุน เดียวเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยมีประเภทของ กองทุนย่อยที่ครอบคลุมหลากหลายสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนและเป็นทางเลือกที่ สะดวกสบายในการจัดตั้ง ปัจจุบัน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ให้บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภทหลายนายจ้าง ซึ่งเปิดโอกาสให้บริษัทที่เริ่มจัดตั้งกองทุน บริษัทขนาดกลาง และบริษัทขนาดเล็กสามารถมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ด้วยการเข้ามาอยู่ร่วม กัน โดยได้กำหนดกองทุนรวมย่อยที่ Pooled Fund สามารถนำไปลงทุนไว้แล้ว ภายใต้ชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด มาสเตอร์พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” พร้อมให้สมาชิกในกองทุนสามารถเลือกนโยบายการลงทุนและกำหนดสัดส่วนการลงทุน ได้ด้วยตนเอง (Employee’s Choice) เพื่อรองรับวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกัน ภายใต้นโยบายการลงทุน 5 นโยบาย ดังนี้

 Provident Fund Chart Thai  

การกำหนดรูปแบบการลงทุน คณะกรรมการกองทุนสามารถกำหนดรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมให้แก่สมาชิก หรือ สมาชิกกองทุนสามารถกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมให้กับตนเองได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ติดต่อเรา

ต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ติดต่อเรา

แบบประเมินความเสี่ยงสมาชิกกองทุน

กองทุนรวม ระดับความเสี่ยง นโยบายการลงทุน สรุปสาระสำคัญของกองทุน
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปานกลางค่อนข้างต่ำ
-2
ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ภาครัฐ อายุไม่เกิน 397 วัน
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปานกลางค่อนข้างต่ำ
-4
ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน
ที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปานกลางค่อนข้างสูง
-5
ลงทุนในสินทรัพย์ภายในประเทศ
โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพและลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง
ทั้งนี้สัดส่วนของสินทรัพย์ที่ลงทุนจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด
โกรท
สูง-6 ลงทุนระยะปานกลางเเละระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีเเนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง
หรือมี ปัจจัยพื้นฐานดี
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด
เอเชีย แปซิฟิค
เอคควิตี้ ฟันด์
สูง-6 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักชื่อ Aberdeen Pacific Equity Fund
ซึ่งกองทุนหลักลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ของ Asian-Pacific Equities/
เอเชียน-แปซิฟิค เอคควิตี้ แต่ไม่ครอบคลุมถึงตราสารแห่งทุนของญี่ปุ่น

Charge 

จุดเด่นของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด มาสเตอร์พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

  • เข้าใจง่าย ลงทุนในกองทุนรวมที่มีการจัดตั้งมานาน มีชื่อเสียง และมีผลตอบแทนที่น่าประทับใจต่อเนื่องยาวนาน
  • สะดวก สมาชิกแต่ละท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินในกองทุน และเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ง่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  • ไม่ซ้ำซ้อน ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระดับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระดับกองทุนรวมเท่านั้น
  • ประสบการณ์กว่า 10 ปีของอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น และอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

กองทุนเดี่ยว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบกองทุนเดี่ยว (Single Fund) คือกองทุนที่ประกอบด้วยบริษัทนายจ้างเพียง 1 ราย เหมาะสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีขนาดเกิน 300 ล้านบาทขึ้นไป โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท กองทุนเดี่ยว นั้นสามารถกำหนดนโยบายในการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้จัดตั้งได้ รวมทั้งสามารถจัดให้มีรูปแบบการลงทุนที่ให้สมาชิกเลือกแผนการลงทุนได้ด้วยตน เองในลักษณะเดียวกันกับกอง Pooled Fund

เหตุผลที่ควรเลือกอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด

  • อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เป็นบริษัทประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
  • ระบบงานที่ครอบคลุมทั่วโลก : ที่รวมถึงระบบจัดการความเสี่ยง ระบบซื้อขาย ระบบปฏิบัติการและทะเบียนสมาชิก อีกทั้งมีแผนรองรับการดำเนินธุรกิจที่ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ที่ผ่านการทดสอบอย่างเต็มที่แล้ว
  • ทีมงานที่ใกล้ชิดกัน กระบวนการลงทุนที่ชัดเจน และโครงสร้างองค์กรที่เรียบง่าย เป็นสิ่งที่อเบอร์ดีน ให้ความสำคัญ
  • ทีมงานที่ใกล้ชิดกัน กระบวนการลงทุนที่ชัดเจน และโครงสร้างองค์กรที่เรียบง่าย เป็นสิ่งที่อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ให้ความสำคัญ
  • การให้บริการลูกค้า ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งกองทุน การรับโอน การให้คำแนะนำการลงทุน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สมาชิก และบริการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
  • ธุรกิจของอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ครอบคลุมไปทั่วโลก ลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญของเอกชนและรัฐ รายใหญ่ ธนาคารกลาง และสถาบันการลงทุนอื่นๆ

ติดต่อเรา

ให้รางวัลแก่ตัวท่านเองและพนักงานของท่าน ด้วยความมั่นคงในวัยเกษียณได้ตั้งแต่วันนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายลูกค้าสถาบัน 
โทร. 02 352 3332 , 02 352 3383
email: ProvidentFund.Thailand@aberdeenstandard.com

แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 02 352 3388 
email: client.services.th@aberdeenstandard.com

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต