กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพื่อการออม (ABTESSF & ABTESSFX)

ระยะเวลาการเสนอขาย 1-10 มิถุนายน 2020

ข้อมูลกองทุน

ประเภท กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน
นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงกอง ETF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะนิยามใหม่ในอนาคต ทั้งนี้ การนับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่รวมถึงการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว
สำหรับตราสารทุน กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 150 บริษัทแรกที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง นอกจากนี้ ยังอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่จดทะเบียนกองทุน 12 มิถุนายน 2563
ชนิดหน่วยลงทุน • กองทุนรวมเพื่อการออม : ABTESSF - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพื่อการออม
• กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ : ABTESSFX - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพื่อการออม – ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
จำนวนเงินทุนของโครงการ 3,000,000,000 บาท
ระดับความเสี่ยง สูง (ระดับความเสี่ยง 6)
ผู้จัดการกองทุน ทีมผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุน
ตัวชี้วัด ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.605%
มูลค่าซื้อแรกเริ่ม 5,000 บาท สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (ขั้นต่ำ: 5,000 บาท)
ระยะเวลาการเสนอขาย 1-10 มิถุนายน 2563
ประเภทกองทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพื่อการออม และ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพื่อการออมพิเศษ
ระยะเวลา 1-30 มิถุนายน 2563 สำหรับ ABTESSFX 1 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2563 สำหรับ ABTESSF
ผู้ลงทุนที่มีสิทธิได้รับ สำหรับเงินลงทุนทุก ๆ 50,000 บาท ในหน่วยลงทุน ABTESSF ตลอดทั้งปี 2563 ท่านจะได้รับของสมนาคุณเป็นหน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท ใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น (ABCC)
เงื่อนไขการลงทุน ABTESSFX ABTESSF
ช่วงเวลาลดหย่อนภาษี ก่อน 30 มิถุนายน 2563 ลงทุนระหว่างปี 2563 – 2567
ระยะเวลาถือครอง ไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันที่ลงทุน ไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันที่ลงทุน
ข้อกำหนดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี
นโยบายการลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ช่วงเวลาที่ได้รับผลประโยชน์ ปี 2563 เท่านั้น ลดหย่อนได้เฉพาะปีที่ลงทุนเท่านั้น
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด ไม่เกิน 200,000 บาท ไม่ต้องนับรวมวงเงินกับ SSF ปกติ ไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

เอกสารกองทุน

ลงทุนง่ายๆกับอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด

ท่านสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนโดยตรงกับเราหรือผ่านผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน นอกจากนี้ท่านยังสามารถลงทุนผ่านธนาคารชั้นนำ ช่องทางออนไลน์หรือผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการได้อีกด้วย.

ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนง่ายๆผ่านระบบ B-Pay ผ่านช่องทางต่อไปนี้
ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรี (ยกเว้นบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ที่ไม่ได้ร่วมรายการ)
E-avenue

📩 รับข่าวสารจากอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด

รับข่าวสารเกี่ยวกับกองทุน และมุมมองการลงทุน